RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commentaar WIP-richtlijnen

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2006 nummer 5

Vraag

Waarom zien wij in de definitieve versie van de richtlijn zo weinig terug van ons commentaar op de conceptrichtlijnen?

Antwoord

Sinds 1999 geeft de WIP de richtlijnen eerst in concept uit alvorens de definitieve versie te publiceren. Dit in concept uitbrengen van de richtlijnen is bedoeld ter verhoging van de kwaliteit van de richtlijnen en ter verbreding van het draagvlak. Sinds de aanvang van deze werkwijze is de inbreng vanuit het land groot geweest. De relevantie van de commentaren wordt beoordeeld door de WIP, een relevant commentaar  wordt t verwerkt in de definitieve versie van de richtlijn. Dat niet al het commentaar wordt overgenomen, komt omdat het aangeleverde commentaar niet altijd voldoet aan de door de WIP gestelde voorwaarden.

Voor wie zijn de richtlijnen bedoeld

De richtlijnen van de WIP worden geschreven voor de beleidsmakers in gezondheidszorginstellingen die verantwoordelijk zijn voor hygiëne en infectiepreventie. De instellingen variëren van ziekenhuizen tot huisartspraktijken. Voor ieder type instelling heeft de WIP specifieke richtlijnen ontwikkeld. Echter de instellingen zijn onderling niet overal gelijk. Daarom behoeven de richtlijnen van de WIP steeds een vertaalslag naar de eigen lokale instelling. Die vertaalslag wordt over het algemeen gemaakt door bovengenoemde beleidsmedewerkers. Met andere woorden de richtlijnen van de WIP moeten worden beschouwd als bouwstenen waarmee het eigen instellingsgerichte beleid kan worden uitgewerkt. Dat betekent dat de richtlijnen van de WIP niet specifiek zijn maar algemeen beschrijvend.

Reden van het niet verwerken van commentaren

  1. Omdat de richtlijnen algemeen beschrijvend zijn en toegepast moeten kunnen worden in alle instellingen is er in de richtlijn geen plaats voor lokaal beleid. Commentaar in de trant van “zo wordt het bij ons gedaan” kan dus niet worden verwerkt in de definitieve versie.
  2. Commentaar als algemene opmerking “niet mee eens, moet anders” is voor de WIP zo onduidelijk dat het niet kan worden verwerkt. Het commentaar moet worden vergezeld van een alternatieve tekst met enige toelichting.
  3.  Commentaar alleen gebaseerd op een mening maar niet berustend op enige evidentie kan ook niet worden opgenomen. De aangeleverde mening moet voldoende beargumenteerd zijn.
  4. Commentaar gegeven in vragende vorm kan niet worden verwerkt omdat het niet is voorzien van vervangende tekst en veelal de argumentatie ontbreekt.

Vragen betreffende de richtlijn in zowel het concept als de definitieve vorm kunnen altijd via de mail, in een apart schrijven of via de telefoon worden gesteld aan de WIP maar niet als commentaar op een richtlijn.

Eisen gesteld aan het geven van commentaar

Commentaar gegeven op de WIPrichtlijnen zou zo gestructureerd moeten zijn dat per pagina en per regel aangegeven is welke tekst herzien moet worden met de argumentatie en de vervangende tekst.

Het makkelijkste is dit te doen in een vast stramien zoals hieronder aangegeven.

Commentaar op: richtlijn neonatologie Van: Scheperziekenhuis Noordwijk Datum: 1-1-2020  
Regel en pagina Oude tekst: Argumentatie Nieuw voorstel
Pagina: 1 regel 24-34 Oude tekst: flessen moeten worden uitgekookt etc. Door nieuwe THIP-DOC komt dit te vervallen (datum THIP-DOC) Flessen moeten direct na gebruik goed worden gereinigd in een heet sop of in een vaatwasser.
       
       

Besluit

De WIP is zich er van bewust dat door de deskundigen op het gebied van infectiepreventie veel moeite en tijd wordt besteed om de WIPconceptrichtlijnen van commentaar te voorzien. Dit commentaar heeft bewezen de kwaliteit van de richtlijnen sterk te verhogen, de WIP is dan ook veel dank verschuldigd aan al die deskundigen. Om al het commentaar nog beter te kunnen verwerken heeft de WIP gemeend deze THIP-DOC te moeten schrijven waarin verwoord staat hoe het commentaar zou moeten worden aangeleverd zodat het beter kan worden verwerkt in de definitieve versie van de richtlijnen.

 

Auteur:

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.


Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Commentaar WIP-richtlijnen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu