RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Documentatiecentrum voor iedereen

Gepubliceerdin het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 1997 nummer 6

Vraag:

Kan iedereen vragen stellen aan het documentatiecentrum van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)? Kunnen alleen vragen worden gesteld naar aanleiding van de WIP-richtlijnen of kan het ook breder?

Antwoord:

Van de vraagbaakfunctie van de WIP wordt meer en meer gebruikgemaakt. Waren het eerst alleen hygiënisten die naar aanleiding van de richtlijnen vragen hebben, nu zijn het ook artsen en verpleegkundigen van buiten de ziekenhuizen, zoals van de GGD’s en van de thuiszorg, die de weg weten te vinden naar het documentatiecentrum om daar hun vragen beantwoord te krijgen. Hiermee is dan ook eigenlijk de eerste vraag beantwoord: Iedereen die iets wil weten op het gebied van infectiepreventie kan vragen stellen aan het documentatiecentrum. Niet alleen hygiënisten maar ook personeelsleden van centrale sterilisatie afdelingen of andere gezondheidszorgmedewerkers. Voorwaarde is wel dat de vraag betrekking heeft op de preventie van ziekenhuisinfecties.

Soort vragen

Bij het documentatiecentrum kan men terecht met alle vragen op het algemene gebied van de infectiepreventie, behalve met vragen op het gebied van antibiotica profylaxe en preventie door vaccinatie.

Vragen over hepatitis B vaccinatie vormen hierop de enige uitzondering. Medische vragen of psychosociale vragen worden doorverwezen naar andere bevoegde instanties.

De vragen kunnen zowel telefonisch als schriftelijk worden gesteld. Voorbeelden van gestelde vragen zijn:

“Wat is de wisselfrequentie van beademingsslangen?”, “Welk desinfectiemiddel moet ik gebruiken bij bepaalde soorten micro-organismen?”, “Hoe wordt grootvolume vernevelapparatuur gedesinfecteerd?”. Maar men stelt ook hele basale vragen, zoals “Wanneer spreek je van een bacteriurie?”.

Sinds 1 januari 1996 is de advies- en voorlichtingstaak ten aanzien van preventie van HIV-infecties voor maatschappelijke organisaties door de WIP overgenomen van de in 1996 opgeheven Nationale Commissie AIDS-Bestrijding (NCAB). Vragen zoals:”Hoe wordt het HIV geïnactiveerd?” en “Wat moet ik doen als ik me heb geprikt aan een naald besmet met bloed afkomstig van een AIDS-patiënt?”, worden sinds die tijd door de hygiëniste van het documentatiecentrum beantwoord.

Voorlichting betreffende preventie van HIV-infecties

De advies- en voorlichtingsfunctie van de WIP op het gebied van HIV-infecties beperkt zich uitsluitend tot medisch-technische zaken. Voor sociale, maatschappelijke, psychosociale en juridische vragen kan men zich wenden tot het AIDS-fonds te Amsterdam. Natuurlijk bestaan er raakvlakken en daarom wordt door de hygiëniste van de WIP regelmatig overleg gepleegd met de medewerkers van het AIDS-fonds om te zorgen dat alle gestelde vragen worden beantwoord en er geen verschil van inzicht ontstaat.

Tevens kan de hygiëniste overleg plegen met de speciale adviseur HIV- en AIDS-zaken die sinds 1 januari 1996 lid is van de Werkgroep Infectie Preventie. Ter beantwoording van de HIV-vragen wordt in principe dezelfde procedure gevolgd als bij de beantwoording van de overige vragen.

Afhandeling van de gestelde vragen

Aan de hand van de WIP-richtlijnen, de literatuur, de eigen kennis en eventueel na consultatie van deskundigen op het desbetreffende gebied en na overleg met de vice-voorzitter van de WIP worden alle vragen door de hygiëniste van de WIP beantwoord. Natuurlijk blijven er vragen over waar geen direct antwoord op kan worden gegeven. Deze vragen worden voorgelegd aan de WIP en tijdens een plenaire vergadering besproken. Regelmatig komt het voor dat de gestelde vragen aanleiding zijn voor een aanpassing in een richtlijn of een verandering van inzicht. Deze veranderingen worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectie Preventie (THIP) en aan de abonnementhouders van de WIP-richtlijnen schriftelijk meegedeeld. Indien het kleine veranderingen of aanpassingen betreft dan worden deze verwerkt bij de herziening van de richtlijn.

Literatuurservice

Het documentatiecentrum verzamelt literatuur op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuisepidemiologie. Deze literatuur wordt onder andere gebruikt om de commissies die de richtlijnen ontwikkelen, te ondersteunen, maar kan ook worden beschouwd als een bron van informatie ter beantwoording van vragen.

Het uitgebreide literatuurbestand is ook beschikbaar voor derden. De literatuur wordt alleen verstrekt op onderwerp en de service is niet bedoeld als bibliotheekservice.

Openingstijden

Het documentatiecentrum van de Werkgroep Infectie Preventie is dagelijks van 8–14 uur bereikbaar op onderstaand adres en telefoonnummer.

Leids Universitair Medisch Centrum
C-9 kamer 43      
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Telefoon: 071-5266756
Fax: 071-5266762
E-mail: stwip@wip.nl

Auteur:

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Documentatiecentrum voor iedereen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu