RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Fout in de ‘type of risk effects to model’ voor stoffen die zowel vergiftig als ontvlambaar zijn

Deze bug is verholpen met patch 3:

Met het uitbrengen van ‘patch 2’ voor SAFETI-NL 6.54 is een fout geïntroduceerd die verband houdt met de ‘type of risk effects to model’. Met deze parameter kan een gebruiker aangeven welke vervolgeffecten gemodelleerd moeten worden voor een stof die zowel ontvlambaar is als vergiftig. De keuzes zijn ‘toxic’ (alleen vergiftige effecten), ‘flammable’ (alleen ontvlambare effecten) en ‘both’ (beide typen effecten).

De fout heeft drie verschijningsvormen:

 1. De ‘type of risk effects to model’ verandert spontaan in ‘both’.
 2. Als een ontvlambare of een giftige stof wordt vervangen door een stof die allebei is, dan vergeet SAFETI-NL de ‘type of risk effects’ aan te passen in ‘both’.
 3. Het programma rekent met ‘flammable’, of met ‘toxic’, terwijl de ‘user interface’ de waarde ‘both’ laat zien.

voorbeeld vessel

Hoe ontstaat het probleem?

Inmiddels zijn twee situaties ontdekt waarbij de fout optreedt:

 1. Een gebruiker kopieert een bestaand scenario en vervangt een ‘toxic’ stof of een ‘flammable’ stof in een ‘both’ stof. De ‘type of riks effects to model’ zou moeten verspringen naar ‘both’, maar dat gebeurt alleen als de gebruiker na het aanpassen van de stof nog het tabblad Risk bekijkt. Als de gebruiker het tabblad Risk overslaat, dan wordt de verandering van gevaarseigenschappen (‘both’ in plaats van ‘toxic’ of ‘flammable’) door het programma niet geregistreerd. Dit probleem is relevant voor elke stof die als ‘both’ is ingedeeld.
 2. Een gebruiker heeft een scenario met stof die zowel vergiftig is als ontvlambaar. Vervolgens verandert de gebruiker de 'type of risk effects to model' van ‘both’ naar 'flammable' of 'toxic'. Als de gebruiker op een later moment teruggaat naar het tabblad Risk, dan verspringt de ‘type of risk effects to model’ spontaan weer naar ‘both’. Met andere woorden: zolang het tabblad Risk niet opnieuw bekeken wordt, rekent het programma met de aangepaste waarde. Als het tabblad Risk wel opnieuw bekeken wordt, dan verspringt de invoer naar ‘both’. Als daarna op “OK” gedrukt wordt, gaat SAFETI-NL ook rekenen met ‘both’. Dit probleem is relevant voor stoffen die volgens SAFETI-NL ‘both’ zijn, maar die als ‘toxic’ gemodelleerd worden. Dit wordt onder meer toegepast bij voorbeeld­stoffen voor toxische productgroepen (zie Tabel 1). NB Voor de meeste typen inrichtingen is het gebruik van voorbeeldstoffen niet gangbaar. Dit probleem is ook relevant voor stoffen die volgens SAFETI-NL ‘both’ zijn, maar door gebruikers als ‘flammable’ gemodelleerd worden, zoals tolueen, styreen, 3-chloor-1-propeen, dimethylamine, trimethylamine en triethyl­amine.

Tabel1: Stoffen die in de standaard SAFETI-NL database zijn opgenomen als 'both'

CAS nummer

Stofnaam

Bijzonderheden

EV-relevante H-zinnen

50-00-0

Formaldehyde

Probitrelatie ontbreekt

H331

67-56-1

Methanol

Probitrelatie ontbreekt

H225, H331

74-90-8

Waterstofcyanide

 

H224, H330

74-93-1

Methylmercaptaan

Voorbeeldstof GT2

H220, H331

75-21-8

Ethyleenoxide

 

H220, H331

75-50-3

Trimethylamine

Probitrelatie ontbreekt

H220, H332

75-56-9

1,2-propyleenoxide

Probitrelatie ontbreekt

H224, H331

100-42-5

Styreen

Probitrelatie ontbreekt

H226, H332

100-44-7

Benzylchloride

Probitrelatie ontbreekt

H331

107-02-8

Arcoleïne

Voorbeeldstof LT3

Voorbeeldstof D4

H225, H330

107-05-1

3-chloor-1-propeen

Probitrelatie ontbreekt

H225, H332

107-13-1

Acrylonitril

Voorbeeldstof LT1

Voorbeeldstof D3

H225, H331

107-18-6

Allylalcohol

Voorbeeldstof LT2

H225, H331

18-88-3

Tolueen

Probitrelatie ontbreekt

H225

121-44-8

Triethylamine

Probitrelatie ontbreekt

H225, H332

124-40-3

Dimethylamine

Probitrelatie ontbreekt

H220, H332

151-56-4

Ethyleenimine

 

H225, H330

302-01-2

Hydrazine

Probitrelatie ontbreekt

H226, H331

624-83-9

Methylisocyanaat

Voorbeeldstof LT4

 

H225, H330

7786-06-4

Zwavelwaterstof

 

H220, H330

 

Hoe kan ik controleren hoe SAFETI-NL rekent (of heeft gerekend)?

Voor stoffen zonder probitrelatie die als ‘flammable’ worden doorgerekend, wordt de fout vanzelf zichtbaar. Als de ‘type of risk effects to model’ verspringt naar ‘both’ dan zal de risicoberekening daarna een kritische foutmelding geven.  De ‘runrows’ worden dan rood. In de overige situaties ontstaat geen foutmelding en is de fout dus moeilijk te herkennen. Het controleren van ‘input reports’ (in SAFETI-NL of via de Excel output) is de meest betrouwbare manier.

 • De waarde die de ‘user interface’ laat zien, is niet betrouwbaar. De ‘user interface’ geeft altijd ‘both’ aan, maar soms rekent het programma met ‘flammable’ of met ‘toxic’.
 • De waarde die in het Input report staat, komt overeen met de waarde waarmee het programma rekent. Het bekijken van het Input report is de eenvoudigste manier om te controleren hoe SAFETI-NL rekent.
 • Ook de Excel input file die je kunt exporteren vanuit het runrows menu is betrouwbaar. Het gaat om de waarde die in kolom AB vermeld wordt.
 • Gebruikers kunnen ook aan de effectgrafieken zien dat er iets mis is. Voor ‘both’ stoffen genereert SAFETI-NL grafieken voor brandbare effecten (zoals ‘pool fire’ en ‘jet fire’) en ook voor toxische effecten (‘toxic’). Voor ‘flammable’  of ‘toxic’ stoffen genereert SAFETI-NL alleen de betreffende grafieken. Op die manier kan uit de grafieken die in beeld verschijnen, worden afgeleid welk ‘type of risk effect’ door SAFETI-NL  is gemodelleerd.
 • Ervaren gebruikers kunnen tenslotte ook in het ‘Summary Maximum Effect Zones’ rapport herkennen welke scenario’s verkeerd zijn gemodelleerd. Bijvoorbeeld als de maximale 1%-letaliteitsafstand correspondeert met een brandbare gebeurtenis, terwijl je de grootste effectafstanden verwacht voor toxische blootstelling.

Bij twijfel kan de helpdesk SAFETI-NL gevraagd worden om ondersteuning te bieden.

 

Hoe kan ik het probleem omzeilen?

Het betreft een bug die (nog) niet verholpen is. RIVM is in overleg met DNV of een ‘patch’ kan worden uitgebracht. Tot die tijd zijn er alleen workarounds beschikbaar:

 • De eerste optie betreft het controleren van de waarde in het Tabblad Risk, het eventueel aanpassen van de waarde indien nodig en het bevestigen (!) van de keuze met “OK”. Deze controle moet elke keer dat het tabblad Risk bekeken wordt, herhaald worden. Omdat deze optie het gevaar niet wegneemt, vinden wij deze oplossing niet erg geschikt.
 • Voor ‘both’ stoffen die als ‘toxic’ gemodelleerd moeten worden, kan de kans op directe ontsteking op nul gezet worden. In dat geval worden alleen toxische effecten berekend, ongeacht of de ‘type of effects to model’ op ‘both’ staat of op ‘toxic’. Deze workaround is robuust en geschikt voor alle ‘both’ stoffen die als ‘toxic’ worden beschouwd, inclusief de verschillende voorbeeldstoffen van de S3B-methodiek.
 • Voor ‘both’ stoffen die als ‘flammable’ berekend moeten worden, kan bij de Helpdesk SAFETI-NL een nieuw stofbestand (PSU) worden aangevraagd. NB Het aanpassen van de kans op (directe) ontsteking biedt geen oplossing.

Tot slot

RIVM is van mening dat het een ernstig probleem is dat bij voorkeur met een patch wordt opgelost. Wij zijn met DNV in overleg of een patch haalbaar is en op welke termijn deze beschikbaar gesteld kan worden. Het is moeilijk in te schatten hoeveel scenario’s verkeerd zijn/worden doorgerekend. Daarom verzoeken wij u om RIVM te informeren wanneer het probleem zich voordoet.

 

 

 

 

 

 

Home / Documenten en publicaties / Fout in de ‘type of risk effects to model’ voor stoffen die zowel vergiftig als ontvlambaar zijn

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu