RIVM_Logo

Micro-organismen in water: een gezondheidsrisico

Micro-organisms in water: a health risk

Publiekssamenvatting

Een aantal wetenschappelijke ontwikkelingen in het afgelopen decennium hebben laten zien dat de huidige wettelijke normstelling voor de microbiologische kwaliteit van drink- en zwemwater onvoldoende basis biedt voor de bescherming van de gezondheid van de consument/recreant. De basis voor deze normstelling is grotendeels empirisch en kwalitatief en maakt gebruik van indicator-organismen voor faecale verontreiniging, welke indirect gerelateerd zijn aan het gezondheidsrisico. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een kwantitatieve analysemethode voor microbiologische gezondheidsrisico's op basis van dosis-effectonderzoek bij humane vrijwilligers met pathogene micro-organismen. Deze wordt door de US Environmental Protection Agency gebruikt als basis voor hun normstelling. In dit rapport wordt een eerste analyse gemaakt van de toepasbaarheid van deze aanpak voor de Nederlandse situatie. Een kwantitatieve beschrijving van het risico van pathogene micro-organismen in drink- en zwemwater maakt inpassing mogelijk in het risico-beleid van VROM ; (de bestrijding van) deze risico's kunnen dan afgewogen worden tegen (het ontstaan van) andere risico's, zoals bijvoorbeeld die van de vorming van desinfectie-bijprodukten. Daarnaast vormt deze methode, indien door VROM een acceptabel risico-niveau voor infecties met deze pathogene micro-organismen is gedefinieerd, een kwantitatieve basis voor het dimensioneren van zuiveringsprocessen. Er worden tevens een aantal aanbevelingen gedaan voor onderzoek ten behoeve van de implementatie van kwantitatieve risico-analyse op dit terrein voor de Nederlandse situatie.

Synopsis

Several scientific developments in the past decennium have shown that the current basis for legislatory standards for the microbial quality of drinking and recreational water are insufficient to protect the health of the consumer/bather. This basis has been empirical and uses undicator organisms for faecal pollution, an indirect measure for health risk. This report describes the development of a quantitative method for the analysis of microbiological health risks based upon dose-effects experiments with human volunteers and pathogenic micro-organisms. This method is used by the US Environmental Protection Agency as a basis for legislation. This report gives a first analysis of the applicability of this approach in the Dutch setting. A quantitative description of the risk of pathogenic micro-organisms in drinking and recreational water makes it possible to fit the micro-organisms in the Dutch risk policy.It also allows the (control of) microbial risks to be balanced against (the creation of) other risks, i.e. the formation of disinfection by-products. This method also gives, if an acceptable infection risk level is defined, a quantitative basis for designing treatment processes. This report also defines research needs for the effective implementation of quantitative risk analysis in this field in the Netherlands.
 

Home / Documenten en publicaties / Micro-organismen in water: een gezondheidsrisico

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu