RIVM_Logo

Nitrate contamination of European soils and groundwater

Verontreiniging met nitraat van bodem en grondwater in Europa

Publiekssamenvatting

De aanwezigheid van stikstofverbindingen in bodem en grondwater van Europa (van de Oeral tot de Atlantische Oceaan) wordt veroorzaakt door bemesting in de landbouw en door atmosferische depositie. De per gebied varierende hoeveelheden kunstmest en dierlijke mest kunnen voor de huidige situatie worden afgeleid uit verschillende bronnen. De atmosferische depositie volgt uit een bewerking met het TREND-model. Een deel van de op het landoppervlak gebrachte hoeveelheid stikstofverbindingen verdwijnt tijdens de passage van de toplaag van de bodem als gevolg van verschillende factoren. De rest zal vooral in de vorm van nitraat uitspoelen naar het grondwater of met een oppervlakkige stroming worden afgevoerd. De uitspoeling naar een niveau van 1 m onder de oppervlakte kan worden geschat met behulp van empirische relaties die zijn afgeleid voor de situatie in Noordwest-Europa. Ze zijn gebaseerd op landgebruik, textuur van de toplaag, diepte van het freatisch niveau en aanvulling van het grondwater. Een verdere uitwerking is mogelijk met behulp van GIS-methoden. Het gedrag van nitraat tijdens het verdere transport met het grondwater is afhankelijk van de aard van de watervoerende lagen. Doordat de belasting met stikstof sterk is toegenomen in de tijd, is ook de ouderdom van het grondwater belangrijk. De ouderdom van het grondwater kan worden geschat op grond van de aanvulling, de porositeit en de dikte van de watervoerende pakketten. De relevante relaties kunnen worden uitgewerkt met behulp van GIS-methoden. De resultaten kunnen worden weergegeven in de vorm van kaarten van de uitspoeling op een niveau van 1 m onder landoppervlak en van de gemiddelde concentraties aan nitraat in het grondwater.

Synopsis

The presence of nitrogen compounds in European soils (from the Atlantic Ocean to the Ural Mountains) is caused by two main factors, which are fertilization and manuring of agricultural lands and atmospheric deposition of nitrogen compounds. The areally varying doses of fertilizer and manure were assessed for an actual situation. The atmospheric deposition of nitrogen compounds follows that of the TREND-model. Part of the nitrogen dose applied on land surface will be removed during the passage of the soil. The resulting leaching of nitrate to a level of 1 m below land surface was estimated by applying empirical relations derived from northwest European experience and based on land use, texture of the topsoil, groundwater depths and groundwater recharge. The leaching of nitrate concentrations results from a GIS elaboration. The subsequent transport to deeper groundwater and a further denitrification also depend on the aquifer type. The average nitrate concentration in the various aquifers can be assessed by estimating the nitrogen application to agricultural soils in the course of time in combination with the groundwater age. The results can be presented in the form of maps, showing the leaching of nitrate concentrations to a level of 1 m below land surface and the average nitrate concentrations in saturated groundwater of the upper aquifer system.
 

Home / Documenten en publicaties / Nitrate contamination of European soils and groundwater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu