RIVM_Logo

Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

Prevention of Congenital Syphilis ; economic evaluation of data supplied by the regional Public Health laboratoria

Publiekssamenvatting

Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantallen en resultaten van serologische testen op syfilis (TPHA, VDRL, RPR, FTA) bij zwangeren in de 2e helft van 1991 en in 1992 in de Nederlandse Streeklaboratoria ; (ii) Relevante informatie over de kosten van testen, gezondheidszorg en onderwijs en de levensverwachting. Het economische evaluatie-model dat wij hanteren is een uitgebreide versie van het Noorse epidemiologische model dat specifiek is ontwikkeld voor syfilis tijdens de zwangerschap en preventie van congenitale syfilis. Het evaluatie-model koppelt het epidemiologische model met economische informatie. Naast de directe kosten van het screeningsprogramma zoals testen, behandeling en na-controle worden in het model monetaire baten bepaald van voorkomen gezondheidszorg voor geinfecteerde en te vroeg geboren kinderen en van voorkomen zorg en speciaal onderwijs voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten. Tot slot worden in het model de door het screeningsprogramma gewonnen levensjaren berekend wegens het voorkomen van perinatale sterfte en verkorte levensverwachting van gehandicapten (berekening van gewonnen levensjaren op basis van resterende levensverwachting). De gegevensverzameling is bruikbaar voor de analyse van de effectiviteit van het screeningsprogramma en continuering ervan is daarom van belang. (ii) Op basis van de hier gebruikte gegevens en het Noorse epidemiologische model is de screening ter preventie van congenitale syfilis een kosten-effectief programma en is het aan te bevelen de screening voort te zetten. (iii) Voor een definitieve berekening van de kosten en baten van het screeningsprogramma is het nodig het gebruikte evaluatie-model verder te ontwikkelen en te valideren.

Synopsis

The objective of this investigation was assessment of the program costs, monetary benefits and life years gained, connected to the screeningsprogram for syphilis during pregnancy, using laboratory data on serological test results. Two types of data were used: (i) Numbers and results of serological syphilis tests (TPHA, VDRL, RPR, FTA) for pregnant women in the second half of 1991 and in 1992, supplied by the regional Public Health laboratoria ; (ii) Relevant information on the costs of tests, health care utilisation and education and the life expectancy. The applied economic evaluation-model is an extension of the Norwegian epidemiological model that has specifically been developed for syphilis during pregancy and prevention of congenital syphilis. The evaluation-model links the epidemiological model with economic information. Next to the direct costs of the screeningsprogram such as testing, treatment and follow-up the model assesses the monetary benefits of preventing health care for infected and prematurely born children and of preventing care and special education of mentally retarded and physically disabled persons. Further, the model incorporates the years of life gained by the screeningsprogram due to preventing perinatal mortality and shortened life expectancy of handicaped persons (life years gained are calculated using the remaining life expectancy at time of death). The data-gathering is useful for analysing the effectivity of the screeningsprogram, analogous data-gathering in the future is therefore important. (ii) On the basis of our data and the Norwegian epidemiological model, the screening for preventing congenital syphilis is estimated to be a cost-effective program and should therefore be continued. (iii) For a final calculation of the cost-effectiveness of the screeningsprogram it is necessary to further develop the evaluation-model and to validate it.
 

Home / Documenten en publicaties / Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu