RIVM_Logo

Evaluation of the health risk resulting from exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in coal-tar shampoo

Evaluatie van het gezondheidsrisico dat voortvloeit uit blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in koolteershampoo

Publiekssamenvatting

Omdat verscheidene PAK, waaronder benzo(a)pyrene (BaP) worden beschouwd als carcinogene stoffen, zijn er vraagtekens gesteld bij de veiligheid van deze producten. Een schatting van de externe dermale blootstelling aan BaP is afgeleid door toepassing van een mathematisch model. Deze schatting was het uitgangspunt in een beoordeling van het additionele risico op huidtumoren. Er werden risicoschattingen afgeleid voor twee verschillende contacttijden en voor twee perioden waarover de shampoo wordt gebruikt. In het meest optimistische scenario resulteert een concentratie van ongeveer 1000 mug BaP/kg product in een additioneel risico op huidtumoren van 1 per 10 exp.6 blootgestelden en in het meest pessimistische scenario wordt dit risiconiveau (1 per 10 exp.6) bereikt bij een concentratie van 100 mug BaP/kg product. In verband met een aantal onzekerheden kan het kankerrisico van het gehele mengsel van PAK in koolteershampoo niet precies worden vastgesteld. Om voor deze onzekerheden te compenseren kan een extra factor van 10 worden toegepast op de concentratie van BaP die samenhangt met het geaccepteerde niveau van additioneel risico. Uitgaande van het meest optimistische scenario zou een maximale concentratie van 100 mug BaP als indicator voor totaal PAK/kg product raadzaam zijn, terwijl in het meest pessimistische scenario een maximale concentratie van 10 mug BaP als indicator voor totaal PAK/kg product raadzaam zou zijn. De schatting van de concentraties aan totaal PAK die een acceptabel risico inhouden op huidtumoren kunnen een onderschatting betekenen voor het risico op systemische tumoren.

Synopsis

Because several PAHs, among which benzo(a)pyrene (BaP), are considered to be carcinogenic substances, the safety of these products has been questioned. An estimate of external dermal exposure to BaP has been generated by application of a mathematical model. This estimate was the starting point in an assessment of the additional risk on local skin tumours. In this assessment risk estimates were derived for two different contact times and for two different periods of use. In the most optimistic scenario a concentration of about 1000 mug BaP/kg product results in an additional risk on dermal tumours of 1 per 10 exp.6 exposed persons. In the most pessimistic scenario, the same risk level (1 per 10 exp.6) is reached at about 100 mug BaP/kg product. Because of several uncertainties, the risk of the entire mixture of PAHs in coal-tar shampoos cannot be assessed. In order to compensate for these uncertainties, an additional factor of 10 can be applied to the concentrations of BaP which are associated with the accepted levels of additional risk. Thus, in the most optimistic scenario a maximal concentration of 100 mug BaP as indicator for total PAH/kg product would be advisable, while for the most pessimistic scenario a maximal concentration of 10 mug BaP as indicator for total PAH/kg product would be advisable. Therefore, the estimates of concentrations for total PAH in coal-tar shampoos which are associated with the accepted risk level of 1 per 10 exp.6 exposed persons may implicate an underestimation of the risk on systemic tumours.
 

Home / Documenten en publicaties / Evaluation of the health risk resulting from exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in coal-tar shampoo

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu