RIVM_Logo

Berekeningen van de ziektelast in Nederland. Achtergronddocument bij VTV-1997 deel III, hoofdstuk 7

Calculations of the burden of disease in the Netherlands. Background report for the Public Health Status and Forecast 1997 (report III, chapter 7)

Publiekssamenvatting

Dit rapport bestaat uit twee delen. Deel A is een vrijwel integrale weergave van de tekst van hoofdstuk 7 uit VTV-1997 III: Gezondheid en levensverwachting gewogen. In dit hoofdstuk is een schatting gemaakt van de ziektelast in Nederland voor de in VTV-1997 geselecteerde aandoeningen , op basis van elders berekende wegingsfactoren voor ziekte en de gegevens over prevalentie, incidentie en verloren levensjaren die voor VTV-1997 verzameld zijn. De ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's (Disability-Adjusted Life Years), die een optelling zijn van ziektejaar-equivalenten en verloren levensjaren. De ziektejaar-equivalenten worden berekend als de prevalentie maal een wegingsfactor voor de ernst van de aandoening. Een opvallend resultaat was dat de hart- en vaatziekten en kankers verantwoordelijk waren voor het grootste deel van de verloren levensjaren, terwijl de psychische aandoeningen en de lichamelijke chronische aandoeningen juist het grootste deel van de ziektejaarequivalenten voor hun rekening namen. In de beschouwing worden de belangrijkste onzekerheden en problemen van deze benadering besproken. Deel B bevat de berekeningen van de ziektejaar-equivalenten en DALY's per aandoening, gerangschikt naar ICD-hoofdgroep.

Synopsis

This report consists of two parts. Part A corresponds to chapter 7 of VTV-1997 III: Gezondheid en levensverwachting gewogen. This chapter gives a first calculation of the burden of disease in the Netherlands for diseases selected for PHSF-1997 (Public Health Status and Forecasts 1997) , based on previously assessed disability weights and epidemiological data collected for the PHSF-1997 project. The burden of disease is expressed in DALYs (Disability-Adjusted Life Years), which are the sum of years lived with disease (YLD) and years of life lost (YLL). The amount of YLD is calculated by multiplying the prevalence with the weight. A noticeable result was that the cardiovascular diseases were responsible for the major part of the YLL, whereas the psychiatric diseases and the chronic somatic diseases were accountable for the largest part of the YLD. Uncertainties and implications of this approach are discussed. Part B contains the detailed calculations of the burden of disease for all diseases included in the selection for the PHSF-1997, arranged by ICD-category.
 

Home / Documenten en publicaties / Berekeningen van de ziektelast in Nederland. Achtergronddocument bij VTV-1997 deel III, hoofdstuk 7

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu