RIVM_Logo

The impact of NOx emissions from subsonic aircraft on the atmosphere: a 3D model study of the changes in ozone and radiative forcing for the period 1990-2015

De impact van NOx emissies van subsoon vliegverkeer op de atmosfeer: een 3D model studie van de veranderingen in ozon en stralingsforcering van de periode 1990-1025

Publiekssamenvatting

Het mondiale vliegverkeer is de laatste decennia sterk gestegen en groeit naar verwachting in de komende 20 jaar met 5-6% per jaar. De emissies van sporengassen van vliegverkeer zoals, kooldioxide, stikstofoxiden, koolwaterstoffen, zwaveldioxide, waterdamp en roet kunnen effecten hebben op het milieu. De modelresultaten laten zien dat NOx emissies van vliegverkeer een toename veroorzaken van de NOx en ozonconcentraties in de hoge troposfeer en lage stratosfeer, en een positieve stralingsforcering. Vliegverkeeremissies resulteren in 1990, in een toename in NOx concentraties op 10-11 km van ongeveer 20 ppt in januari en 50 ppt in juli boven het noordelijk halfrond, hetgeen correspondeert met een relatieve toename van 50%. De maximum toename in ozonconcentraties door vliegverkeer op gematigde breedtes op het noordelijk halfrond is ongeveer 2,5% in januari en 3-4% in juli. The ozonveranderingen door vliegverkeer veroorzaken een mondiaal gemiddelde stralingsforcering van 0.013 W/m2 in januari en 0.025 W/m2 in juli. De ANCAT projecties voor 2015 geven 90% hogere NOx emissies dan in 1990, met als gevolg dat tussen 1990 en 2015 de berekende NOx verstoring door vliegveer toeneemt met ongeveer 100% en de ozonverstoring met ongeveer 50-70%. De mondiaal gemiddelde stralingsforcering ten gevolge van ozonveranderingen door vliegverkeer neemt in dezelfde periode met ongeveer 50% toe. De toename in de ozonconcentraties door emissies van vliegverkeer is groter dan ten gevolge van oppervlaktebronnen van de industrie, elektriciteitsproductie en autoverkeer.

Synopsis

Global air traffic has increased extensively during the last few decades and is expected to increase further over the next 20 years by about 5-6% per year. Emissions of trace gases such as carbon dioxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, sulphur oxides, water vapour and soot from aircraft can have environmental effects. The model results indicate that NOx emissions from aircraft cause an increase in the NOx and ozone concentrations in the upper troposphere and lower stratosphere, and a positive radiative forcing. For 1990 aircraft emissions result in an increase in the NOx concentration at 10-11 km of about 20 ppt in January and 50 ppt in July over the northern mid-latitudes, corresponding to a relative increase of about 50%. The maximum increase in the ozone concentrations due to the aircraft emissions at northern mid-latitudes is about 2.5% in January and 3-4% in July. The aircraft-induced ozone changes cause a global average radiative forcing of 0.013 W/m2 for January and 0.025 W/m2 for July. The 2015 ANCAT projection, yield 90% higher aircraft NOx emissions than in 1990. As a consequence of this, the calculated NOx perturbation by aircraft emissions increases by about 100% between 1990 and 2015, and the ozone perturbation by about 50-70%. The global average radiative forcing due to the aircraft-induced ozone changes increases by about 50% between 1990 and 2015. The perturbation of ozone due to the aircraft NOx emissions increases faster during this period than that due to NOx surface sources from industry, electricity production and road traffic.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / The impact of NOx emissions from subsonic aircraft on the atmosphere: a 3D model study of the changes in ozone and radiative forcing for the period 1990-2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu