RIVM_Logo

The Potentially Affected Fraction for Target Species: Additional data and calculations

De Potentieel Aangetaste Fractie voor doelsoorten: additionele gegevens en berekeningen

Publiekssamenvatting

De mogelijkheid is onderzocht om de toxische druk van stoffen (uitgedrukt als de Potentieel Aangetaste Fractie, PAF) te karteren voor doelsoorten als vlinders, libellen, amfibieen, reptielen en planten. Onvoldoende informatie is beschikbaar voor vlinders, libellen, waterjuffers en reptielen. Lage PAF waarden (minder dan 1%) voor koper, zink en cadmium werden gevonden voor amfibieen bij mediane concentraties in oppervlaktewater. PAF berekeningen voor hogere planten geven aan dat de toxische druk hoger is voor zink dan voor cadmium of koper. De hoogste toxische druk ten gevolge van deze metalen wordt gevonden in de Brabantse Kempen.

Synopsis

In studying the possibilities for mapping toxic pressure of contaminants (expressed as Potentially Affected Fraction, PAF) on such target species as butterflies, dragonflies, amphibians, reptiles and plants, the toxicity data available for butterflies, damselflies, dragonflies and reptiles were found to be insufficient. Low PAF values (less than 1%) for copper, zinc and cadmium were found for amphibians at median surface water concentrations. PAF calculations for higher plants indicate a higher toxic pressure for zinc than for cadmium or copper. The highest toxic pressure due to the presence of these metals is found in the 'Brabantse Kempen' area.
 

Home / Documenten en publicaties / The Potentially Affected Fraction for Target Species: Additional data and calculations

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu