RIVM_Logo

Definitie voor de opzet van de studie Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002

Definition for the design of the study Public Health Status and Forecasts 2002

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de opzet en uitgangspunten van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002 gegeven. Doel-stelling is: Het bijeenbrengen, analyseren en integreren van kennis en gegevens, die van belang zijn voor de beleidsvorming op het gebied van volksgezondheid en zorg. Drie kenmerkende elementen van de VTV zijn: (1) de gezondheidstoestand van de bevolking is centraal uitgangspunt; (2) de verzamelde informatie wordt met elkaar in verband gebracht in een conceptueel kader; (3) het is een nationale inspanning met bijdragen van deskundigen binnen en buiten het RIVM. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de informatiebehoefte van het beleid bestaat de VTV uit drie onderdelen: (1) het samenvattend rapport VTV-2002, dat een overzicht biedt op hoofdlijnen, over ontwikkelingen in de gezondheidstoestand, de oorzaken en consequenties daarvan, en de mogelijkheden van beleids-interventies; (2) themarapporten die gedurende de loop van het project zullen verschijnen, en waarin op beknopte wijze thema's worden behandeld, die aansluiten bij de korte en middellange termijn beleidsvragen. Vooralsnog zijn vijf thema's geselecteerd: (1) Gezondheid in de grote steden; (2) Bevorderen van gezond gedrag bij specifieke groepen; (3) Vraag, aanbod en geografische verdeling van zorg; (4) Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen; (5) Ouderenzorg. Gedurende de looptijd van de VTV kunnen daar nog nieuwe thema's aan toegevoegd worden; (3) de Monitor Volksgezondheid en Zorg, een via Intranet toegankelijk systeem met informatie over (ontwikkelingen in) de volksgezondheid, determinanten en zorg. De VTV dient in deze opzet, meer dan voorheen, beschouwd te worden als een continu proces dat informatie ten behoeve van het volksgezondheidsbeleid oplevert. Evenals bij de eerdere VTV's zal bij de uitwerking een beroep worden gedaan op expertise binnen en buiten het RIVM.

Synopsis

This definition report presents the starting-points and design of the Public Health Status and Forecasts 2002 (PHSF 2002). The aim is: to collect, analyse and integrate data and knowledge relevant for policy development in the field of public health and health care. The PHSF is characterised by: (1) the health status of the population as the main starting-point; (2) its function as an integral framework for the collected information; (3) its nationwide project status, reflecting contributions of experts both within and outside the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM). To link up as closely as possible with the information needs for policy-making, PHSF will consist of: (1) a PHSF summarising report 2002, to be published in 2002, presenting an integrated, overall view of the developments in health status, the causes and consequences of these developments, and the possibilities for policy interventions; (2) thematic reports which will be published during the course, each characterised by a concise discussion of the relevant theme. So far five themes have been selected: (1) Health in the big cities; (2) Health promotion among specific groups; (3) Demand, supply and geographical distribution of health care; (4) Medicines and medical devices and (5) Care for the elderly. During the course of PHSF production new themes can be added; (3) the Monitor on Public Health and Health Care, an Intranet-accessible information system presenting regularly updated information on (developments in) public health, determinants and care.Within this design the PHSF should be seen as a supplier in continuum of information for public health policy-making. Just as during the realisation of earlier editions of the PHSF, an appeal will be made to research expertise, both within and outside the RIVM.
 

Home / Documenten en publicaties / Definitie voor de opzet van de studie Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu