RIVM_Logo

Resultaten van metingen door de Milieuongevallendienst bij branden

Environmenal Incident Service measurement results for compounds released during fires

Publiekssamenvatting

In de afgelopen 5 jaren heeft de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM bij ongeveer twintig grote branden metingen verricht van een aantal stoffen. In dit rapport worden de resultaten van deze metingen systematisch gerangschikt met als doel inzicht te krijgen in welke verbindingen worden geemitteerd bij verschillende soorten branden en in welke mate deze emissies leiden tot verhoogde concentraties in de omgeving. Binnen een afstand van enkele honderden meters tot de brand blijken de concentraties aan fijn stof, koolmonoxide, een aantal vluchtige organische componenten, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen en enkele zware metalen (namelijk lood, zink, koper, titanium, tin, barium en cadmium) in de lucht vrijwel altijd verhoogd te zijn. Bij branden met grote hoeveelheden chloorhoudende materialen zoals PVC zijn de concentraties dioxinen en zoutzuur ook sterk verhoogd. Blauwzuur is enkele malen in hoge concentraties gevonden. Analyses van veeg- en grasmonsters genomen in het gebied benedenwinds van de brand geven aan dat ook daarin vaak verhoogde gehalten aan PAK, zware metalen en dioxinen voorkomen. De geschatte potentiele blootstelling van omwonenden door inhalatie van bij de branden vrijgekomen stoffen, door consumptie van tijdens de brand gecontamineerde gewassen en door ingestie van verspreide stofdeeltjes bleek steeds onder de toxicologische grenswaarden te liggen. Een uitzondering hierop vormt fijn stof, waarvan niet kan worden uitgesloten dat een aantal omwonenden vermoedelijk enige tijd is blootgesteld aan concentraties boven de daggemiddelde grenswaarde.

Synopsis

During the past five years the Environmental Incident Service of the National Institute for Public Health and Environment has measured concentrations of a number of toxic compounds released during fires. Here, results are summarized and systematically tabulated. Downwind up to several hundred metres from the fire, concentrations of fine particles, carbon monoxide, volatile organic compounds, PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) and several heavy metals (particularly lead, zinc, copper, titanium, tin, barium and cadmium) released to air are practically always increased. Concentrations of dioxins and hydrogen chloride are also high for large amounts of burnt chlorine-containing materials such as PVC. In a few cases elevated concentrations of hydrogen cyanide were also found. Analysis of wiped dust and vegetation samples in the downwind area showed, in some cases, increased levels of PAHs, dioxins and heavy metals. The exposure of residents through inhalation of the released compounds, consumption of contaminated vegetation and ingestion of deposited fine particles was estimated to be below the toxicological limit values, except for fine particles. A number of residents could have been exposed for several hours to a concentration higher than the average daily limit value permitted.
 

Home / Documenten en publicaties / Resultaten van metingen door de Milieuongevallendienst bij branden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu