RIVM_Logo

De Europese context van het nationale milieubeleid

The European context in national environmental policy

Publiekssamenvatting

Op 29 januari 2003 werd door het Milieu- en Natuurplanbureau in samenwerking met de werkgroep Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek Milieu en Energie (SWOME) een colloquium georganiseerd. Zeven genodigde sprekers gingen vanuit diverse invalshoeken in op het thema: "De Europese context van het nationale milieubeleid. Verschillen tussen de vormgeving en effectiviteit van het milieubeleid in de EU-landen en de betekenis hiervan voor Nederland". Enkele conclusies van de sprekers luidden: Natuur en milieu hebben veelal baat bij Europese regelgeving op deze terreinen. Europa heeft inmiddels een sterke, en toenemende, invloed op het milieubeleid van lidstaten. De Europese beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een zeer complex en vaak onvoorspelbaar proces. De besluitvorming in de EU voltrekt zich in feite geheel buiten het zicht van het Nederlandse parlement. Onvoldoende oog voor de Europese context van het nationale beleid leidt tot juridische conflicten en een inefficiente nationale beleidsvoering. Als aanbeveling stellen de organisatoren van de colloquiumdag dat het Milieu- en Natuurplanbureau de Tweede Kamer beter zou kunnen informeren over de Europese context door in rapportages als de Milieubalans en Milieuverkenning meer aandacht te besteden aan: de beleidsontwikkelingen die in Brussel gaande zijn; de vraag hoe Nederland die ontwikkelingen optimaal kan beinvloeden; de vraag hoe andere landen hun milieubeleid inrichten en wat kan Nederland daarvan leren.

Synopsis

On 29 January 2003 the Netherlands Environmental Assessment Agency (RIVM) in the Netherlands organised a colloquium in Bilhoven, the Netherlands in cooperation with the Dutch Working Group on Social Science Research on the Environment and Energy (SWOME). Seven experts were invited to speak on the theme, 'The European context in national environmental policy: Differences between design and effectiveness of the environmental policies in the EU member states and the significance of this for the Netherlands'. The main conclusions of the speakers:Both environment and nature policies usually profit from European legislation in these areas ; Europe already has a strong, and increasing, influence on the environmental policies of member states; European policy preparation and decision-making forms an extremely complex and often unpredictable process; In effect, decision-making in the EU takes place out of view of the Dutch Parliament; Insufficient focus on the European context of national policy leads to conflicts and inefficient national policy implementation. The organisers of the colloquium have advised the Environmental Assessment Agency to use such reports as the Environmental Balance and Environmental Outlook to better inform the Dutch Second Chamber on the European context and to focus more on: Policy trends afoot in Brussels, how the Netherlands can optimally influence these trends and how other countries are setting up their environmental policies, and what the Netherlands can learn from this.
 

Home / Documenten en publicaties / De Europese context van het nationale milieubeleid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu