RIVM_Logo

Report on the eighth workshop organised by CRL-Salmonella

Rapport van de achtste workshop georganiseerd door CRL-Salmonella

Publiekssamenvatting

De achtste workshop, welke georganiseerd werd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella), vond plaats van 14 tot en met 16 Mei 2003 in Bilthoven (Nederland). De afgevaardigden van de Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) van de Kandidaat Landen van de EU woonden de workshop bij op de 14e en 15e Mei 2003. De afgevaardigden van de NRLs-Salmonella van de EU namen deel aan de workshop op 15 en 16 mei. De candidate lidstaten presenteerden zichzelf door het houden van een presentatie over Salmonella onderzoek in hun eigen land. Presentaties over de vergroting van de EU en de zoonose richtlijn werden gehouden alsmede over de resultaten van twee ringonderzoeken, welke georganiseerd werden door het CRL-Salmonella. Op de derde dag van de workshop werden twee sessies georganiseerd getiteld: "Antibiotische resistentie" en "Standaardisatie van detectie methoden". Over beide onderwerpen werd door experts een introductie gehouden, waarna de inhoud van de presentaties in detail werd besproken. Vergelijking van data van antimicrobi6le resistentie bepalingen wordt belemmerd door het gebruik van verschillende methoden en interpretatie criteria. De discussie, welke gehouden werd over dit onderwerp, wees uit dat standaardisatie van test methoden en harmonisatie van internationale gegevens noodzakelijk is. Tevens werd besproken of een aparte methode voor de analyse van Salmonella in faeces beschreven zou moeten worden als een Annex bij de geldende ISO 6579: 2002.

Synopsis

The eighth workshop organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella) was held from 14 to 16 May 2003 in Bilthoven (the Netherlands).The representatives from the National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) of the Candidate Countries of the EU were present on the 14th and 15th of May 2003. The representatives of the NRLs-Salmonella of the EU Member States joined the workshop at 15 and 16 May. The candidate member states presented themselves with a presentation about research on Salmonella in their own countries. Presentations about the EU enlargement and the Zoonoses Directive were given as well as the results of two collaborative studies, organised by the CRL-Salmonella. On the third day of the workshop two sessions entitled: "Antibiotic Resistance" and "Standardisation of detection methods" were organised. An introduction on both subjects was given by experts, whereupon the content of the presentations was discussed into detail. Comparison of data on antimicrobial resistance testing is hampered by the use of different methods and interpretation criteria. The discussion held on this subject revealed that their is a need for standardisation of testing methods and harmonisation of international data. It was also discussed whether a separate method for the analysis of Salmonella in faeces should be written as an Annex to the present ISO 6579: 2002.
 

Home / Documenten en publicaties / Report on the eighth workshop organised by CRL-Salmonella

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu