RIVM_Logo

Environmental risk limits for chlorpropham in water

Milieurisicogrenzen voor chloorprofam in water

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), milieurisicogrenzen voor chloorprofam in water bepaald. Chloorprofam is een onkruidbestrijdingsmiddel en wordt ook gebruikt om te voorkomen dat aardappelen voortijdig kiemen. De stof is opgenomen in de Regeling Monitoring Kader Richtlijn Water, waarin staat aan welke eisen oppervlaktewater in Nederland moet voldoen. De huidige norm voor chloorprofam is niet afgeleid volgens de meest recente methodiek, daarom moeten nieuwe waterkwaliteitsnormen worden vastgesteld. De Stuurgroep Stoffen stelt deze nieuwe normen vast op basis van de wetenschappelijke advieswaarden in dit rapport. Het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) is de concentratie in water waarbij geen schadelijke effecten te verwachten zijn, gebaseerd op jaargemiddelde concentraties. Hiervoor zijn drie routes onderzocht: directe effecten op waterorganismen, indirecte effecten op vogels en zoogdieren via het eten van prooidieren en indirecte effecten op mensen via het eten van voedsel. De eerste van deze drie levert de laagste waarde en bepaalt daarmee het MTRwater(4 microgram per liter). De Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MACeco, water), die het ecosysteem beschermt tegen kortdurende concentratiepieken, is 43 microgram per liter. Op basis van meetgegevens over 2009 en 2010 is er geen aanwijzing dat deze concentraties worden overschreden.

Synopsis

RIVM has derived environmental risk limits (ERLs) for chlorpropham in water. Chlorpropham is used as a herbicide and sprout suppressor. The compound is included in the Dutch decree on water quality objectives in the context of the Water Framework Directive (WFD). The current standard for chlorpropham has to be updated according to the new WFD-methodology. The ERLs in this report are advisory values that serve as a scientific background for the Dutch Steering Committee for Substances, which is responsible for setting those standards. The maximum permissible concentration in water (MPCwater) is the level at which no harmful effects are expected, based on annual average concentrations. This MPC is based on three routes: direct ecotoxicity, secondary poisoning, and consumption of fish by humans. Direct ecotoxicity is the most critical of these three routes and determines the overall MPCwater (4 microgram per litre). The MACeco, water, which protects ecosystems from effects of short term concentration peaks, is 43 microgram per litre. Monitoring data from 2009 and 2010 do not indicate that these levels will be exceeded.
 

Home / Documenten en publicaties / Environmental risk limits for chlorpropham in water

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu