RIVM_Logo

Sixteenth EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2011) on typing of Salmonella spp. : Zestiende EURL-Salmonella ringonderzoek (2011) voor de typering van Salmonella spp.

Publiekssamenvatting

De 28 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de 27 Europese lidstaten scoorden in 2011 goed bij de kwaliteitscontrole om Salmonella te typeren. Twee laboratoria hadden hiervoor een herkansing nodig. Alle NRL's samen konden gemiddeld genomen aan 97 procent van de geteste stammen de juiste naam geven. Overige deelnemers ringonderzoek Salmonella Sinds 1992 zijn de NRL's van de Europese lidstaten verplicht om deel te nemen aan jaarlijkse kwaliteitstoetsen, de zogeheten ringonderzoeken voor Salmonella. Soms doen ook landen buiten de Europese Unie vrijwillig mee, zoals kandidaatlidstaten. Dit jaar deden er acht niet-lidstaten mee. Twee EU-kandidaat-lidstaten onder hen scoorden in de eerste ronde onvoldoende. Eén van hen behaalde ook in de herkansing niet het gewenste resultaat. De ander heeft de herkansing niet kunnen uitvoeren; voor niet-lidstaten is de herkansing niet verplicht. Voor de ringonderzoeken wijst elke lidstaat een laboratorium aan, het Nationale Referentie Laboratorium (NRL), dat binnen dat land verantwoordelijk is om Salmonella uit monsters van levensmiddelen of dieren aan te tonen en te typeren. Om te controleren of de laboratoria hun werk goed uitvoeren moeten zij onder andere 20 Salmonella-stammen op juiste wijze identificeren. Faagtyperingen Van de NRL's zijn er negen laboratoria die, behalve de standaardtoets (serotypering) op Salmonella, preciezere typeringen uitvoeren, de zogeheten faagtypering. Voor deze kwaliteitstoets moeten zij 20 extra stammen met deze methode typeren. De laboratoria ontvingen hiervoor tien Salmonella Enteritidisstammen en tien Salmonella Typhimurium-stammen. Deze NRL's typeerden 98 procent van de S. Typhimurium-stammen en 88 procent van de S. Enteritidis-stammen op de juiste wijze. De organisatie van het typeringsringonderzoek is in handen van het Europese Unie Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella (EURL-Salmonella). Het EURL-Salmonella is ondergebracht bij het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven, Nederland. De organisatie van dit ringonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Health Protection Agency (HPA) in Londen, Engeland.

Synopsis

The 28 National Reference Laboratories (NRLs) of all 27 European Union (EU) Member States performed well on the 2011 quality control test on Salmonella typing. Two laboratories were found to require a follow-up study on their first test. Altogether, the EU-NRLs were able to assign the correct name to 97% of the strains tested. Other participants interlaboratory comparison study Salmonella Since 1992, the NRLs of the EU Member States have been required to participate in annual quality control tests, which consist of interlaboratory comparison studies on Salmonella. Laboratories from countries outside the European Union, like EU-candidate countries, occasionally participate in these tests on a voluntary basis. Eight additional laboratories participated in the current study. Two EUcandidate countries amongst these eight additional participants did not meet the criteria for good performance in the first round. One of them did not reach this goal in the follow-up study either. The other was not able to participate in the follow-up study; a follow-up study is not compulsory for non-EU laboratories. Each EU Member State designates a specific laboratory within their national boundaries to be responsible for the detection and identification of Salmonella strains from animals and/or food products. These laboratories are then referred to as the National Reference Laboratories. The performance of these NRLs on Salmonella typing is assessed annually, based on their capability to correctly identify 20 Salmonella strains. Phage typing Nine NRLs not only serotyped the 20 Salmonella strains of the quality control test, but also subtyped 20 additional strains by phage typing. For this, the laboratories received ten strains of Salmonella Enteritidis and ten strains of Salmonella Typhimurium. These NRLs typed 98% of the S. Typhimurium strains correctly. Of the S. Enteritidis strains, 88% were phage typed correctly. The European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella) organises this annual interlaboratory comparison study on typing of Salmonella in cooperation with the Health Protection Agency in London, UK. The EURLSalmonella is situated at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands.
 

Home / Documenten en publicaties / Sixteenth EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2011) on typing of Salmonella spp. : Zestiende EURL-Salmonella ringonderzoek (2011) voor de typering van Salmonella spp.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu