RIVM_Logo

Infectieziektebestrijding en werknemersgezondheid : Jaarrapportage 2013

Infectious disease control and employee health : Report for 2013

Publiekssamenvatting

Sinds 2006 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM structureel aandacht voor de gezondheid van werknemers. Dit komt voort uit het project 'Infectieziektebestrijding en Werknemersgezondheid', dat het CIb in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) sindsdien uitvoert. Het doel van dit project is de gezondheid van werknemers, die als gevolg van hun werkzaamheden risico lopen te worden blootgesteld aan infectieziekten, te bewaken en te bevorderen. Werknemersgezondheid vast onderdeel binnen CIb De gezondheid van werknemers wordt bevorderd door bij uitbraken van infectieziekten expliciet rekening te houden met specifieke risico's voor werknemers. Zo vormt sinds 2011 een arboprofessional een vast onderdeel van de experts van het Outbreak Management Team (OMT), dat voor een dreigende epidemie wordt ingezet, en van het Deskundigenberaad, dat voor minder acute zaken samenkomt. Ook wordt bij de vier overlegstructuren die het CIb heeft voor zijn taak om infectieziekten te signaleren structureel naar werknemersgezondheid gekeken: het wekelijkse CIb-signaleringsoverleg, het wekelijkse LCI-casu├»stiekoverleg, het maandelijkse Signaleringsoverleg zo├Ânosen (SO-Z) en het landelijk Overleg Infectieziekten (LOI). Kennis verbreden en verspreiden Om het doel van het project te bereiken is het van belang de kennis over arbeidsgerelateerde infectieziekten bij arboprofessionals te vergroten. Kennis over infectieziekten in relatie tot de werkomstandigheden wordt op diverse manieren verspreid, bijvoorbeeld via de digitale berichtenservice voor arboprofessionals (Arbo-inf@ct), onderwijs (NSPOH), presentaties voor beroepsgroepen en artikelen in vaktijdschriften. Bovendien is er structureel aandacht voor werkgerelateerde aspecten in voorlichtingsmateriaal van het RIVM (toolkits) en in de LCI-richtlijnen. Andere maatregelen en producten uit 2013 Net als in voorgaande jaren is in 2013 een veelheid aan andere producten geleverd. Voorbeelden hiervan zijn: arboparagrafen in de LCI-richtlijnen en toolkits, signalen en risico-inschattingen richting SZW, beantwoording van vragen uit het veld en arborelevante input bij werkgroepen. Extra aandacht was er dit jaar voor verscheidene arbo-onderwerpen bij de mazelenuitbraak, zoals een bijdrage de aangepaste landelijke richtlijnen en informatie voor arboprofessionals en SZW.

Synopsis

The Centre for Infectious Disease Control (CIb) at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has paid sustained attention to the health of employees since 2006. Since that time, the 'Infectious Disease Control and Employee Health' project has been carried out by the CIb at the request of the Netherlands Ministry of Social Affairs and Employment (SWZ). The aim of this project is to monitor and promote the health of employees who are at risk of being exposed to infectious diseases due to the nature of their work. Employee health, part of the CIb's task One way to promote employee health is to pay special attention to the specific risks for employees when an outbreak of an infectious disease occurs. To help this process, since 2011, occupational health consultants have been a permanent part of the Outbreak Management Team (OMT) - that comes into action when an epidemic threatens - and of the Commission of Experts that is called upon for less acute situations. In addition, the four consultation groups at the CIb responsible for early warning infectious disease surveillance, have been asked to look specifically at employee health. These four groups are: the weekly expert meetings for disease detection, the weekly LCI case study meetings, the monthly expert meetings for disease detection for Zoonoses (SO-Z) and the national meeting for infectious disease control (LOI). The increase and spread of knowledge In order to achieve the aims of the current project, it is important to increase the knowledge base of occupational health and safety professionals on workrelated infectious diseases. Knowledge on infectious diseases in relation to working conditions is distributed in various ways, for example, through the Arboinf@ ct electronic message service for occupational health and safety professionals, education and advice at the Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), presentations for professional groups and through articles in occupational health journals. Sustained attention is also paid to workrelated issues covered in information provided by the RIVM which is contained in toolkits and in the LCI guidelines. Other measures and products developed in 2013 As in previous years, many other products regarding employee health were developed in 2013. Some examples are: sections on occupational health and safety in the LCI guidelines and toolkits, warning signs and risk estimates for the Netherlands Ministry of Social Affairs and Employment (SZW), answers to questions from people working in the field of occupational health and input relevant to the subject from working groups. This year special attention was paid to various occupational health subjects that were linked to the measles outbreak in the Netherlands, for example, the revised national guidelines and information provided to occupational health professionals and to the SZW.
 

Home / Documenten en publicaties / Infectieziektebestrijding en werknemersgezondheid : Jaarrapportage 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu