Welke rollen heeft het RIVM?

Het RIVM draagt met zijn kennis van gezondheid en milieu bij aan een verantwoorde ontwikkeling van biotechnologie. Het focust zich vooralsnog op de biotechnologische technieken waarmee het DNA kan worden aangepast (genoom of genexpressie). Telkens wordt bekeken wat de ontwikkeling betekent voor gezondheid, milieu, duurzaamheid en veiligheid.

Het RIVM doet dit vanuit verschillende rollen: 

  • Kennismakelaar: bestaande kennis (feitelijke en percepties ) bijeenbrengen en bijdragen aan de dialoog over dit onderwerp. Dit gebeurt door partijen (kennisinstituten, universiteiten, ngo’s, bedrijfsleven) bijeen te brengen en samen te werken met belangrijke kennishouders zoals het Rathenau Instituut. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten en debatten te organiseren.
  • Signalerende functie: kennis en expertise vergaren op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en wet- en regelgeving. Het RIVM bedient hiermee beleidsmakers en het brede publiek.
  • Vergunningverlener: in naam van het ministerie van IenM afhandelen van kennisgevingen en verstrekken van vergunningen voor genetische modificatie.
  • Beleidsadviseur: beleidsmakers ondersteunen door kennis op te bouwen en over te dragen. Deelnemen in verschillende internationale overlegorganen of beleidsmakers daarbij ondersteunen. 
  • (Inter)nationale netwerken: deelnemen aan internationale gremia of beleidsmakers daarin ondersteunen. Onder andere in de Conventie over Biodiversiteit, OECD, EU en in het bioveiligheid comité van de iGEM-competitie. Ontwikkelingen vinden namelijk bovenal buiten Nederland plaats.

Home / Onderwerpen / B / Biotechnologie / Welke rollen heeft het RIVM?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu