Modelbeheergroep

Het beheer van de rekenmodellen ligt bij de Modelbeheergroep. De Modelbeheergroep bestaat uit vertegenwoordigers van het RIVM Centrum Veiligheid en Rijkswaterstaat, Dienst Infrastructuur (DI) en Dienst Vervoer en Scheepsvaart (DVS).

De hoofdtaak van de Modelbeheergroep is om de rekenmodellen en methodieken beschikbaar te stellen en te zorgen voor de verdere ontwikkeling ervan. De Modelbeheergroep toetst inhoudelijke voorstellen om een rekenmodel te wijzigen. Daarna worden de voorstellen voorgelegd aan de opdrachtgever en vindt afstemming plaats binnen het Directeurenoverleg Externe Veiligheid (DoEV) voor het nemen van een beleidsbeslissing. Binnen het DoEV zijn de Ministeries die te maken hebben met Externe Veiligheid vertegenwoordigd.

DORA

De hoofdtaak van het Deskundigenoverleg Risicoanalyse (DORA) is om voorstellen tot wijziging of aanvulling van het rekeninstrumentarium te agenderen bij de Modelbeheergroep. Op basis hiervan stelt de Modelbeheergroep jaarplannen op waarin staat welke onderwerpen prioriteit hebben. De uitwerking gebeurt in aparte projectgroepen waaraan DORA-leden kunnen deelnemen. Binnen de projectgroepen vinden de inhoudelijke discussies plaats.

Binnen het modelbeheer zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de reikwijdte van het modelbeheer en over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren. Meer informatie is te vinden in het achtergronddocument Organisatie Modelbeheer EV.

Home / Onderwerpen / E / Externe Veiligheid / Contact / Modelbeheergroep

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu