F

  • Febris recurrens (relapsing fever) 20 december 2013
  • Febris typhoidea 06 mei 2011
  • Fijnstof

    Fijn stof (of fijnstof) in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. De Europese Unie heeft daarom in 1999 grenswaarden voor fijn stof (PM10) vastgesteld. In 2008 is de regelgeving uitgebreid met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5). Internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijn stof zijn in deze regelgeving vervat. De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. Deze pagina's bieden informatie over de belangrijkste aspecten van fijn stof.

  • Fluorkoolwaterstoffen

    Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) zijn sterke broeikasgassen, waarvan het gebruik snel toeneemt. De gassen worden ingezet ter vervanging van ozonlaag afbrekende stoffen (CFK's en HCFK's) in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen. Het RIVM onderzoekt hoe groot de bijdrage is van HFK’s, nu en in de toekomst, aan de broeikaswerking. Ook adviseert het RIVM verschillende overheden over maatregelen die de HFK-uitstoot kunnen beperken. Hierin werkt het RIVM samen met verschillende Amerikaanse onderzoeksinstituten.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu