Drinkwater doelen

De Kaderrichtlijn Water bevat doelstellingen voor waterlichamen met bronnen voor drinkwater (artikel 7). De KRW beoogt geen achteruitgang van de waterkwaliteit en verbetering op termijn, waardoor de inspanning die nodig is om het water te zuiveren, vermindert.

Bron oppervlaktewater

regendruppels op bladVoor oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie zijn deze doelstellingen in Nederland vastgelegd als richt- en streefwaarden. Deze richt- en streefwaarden zijn opgenomen in het Besluit Kwaliteitsdoelstellingen en Monitoring Water (BKMW). De keuze van parameters en hoogte van de norm zijn gebaseerd op de richtlijn 75/440/EEG. Deze richtlijn is per 31/12/2007 overgegaan in de KRW.

De stoffenlijst die door Nederland in het BKMW wordt gehanteerd, is weliswaar een volledige implementatie van Richtlijn 75/440/EEG, maar bevat maar beperkt de stoffen die tegenwoordig een probleem vormen voor de drinkwatervoorziening in Nederland. Daarom wordt gewerkt aan het opstellen van een aandachtstoffenlijst.

Bron grondwater

Voor grondwater bestemd voor drinkwaterproductie geldt op dit moment het provinciaal beschermingsbeleid (Provinciale Milieuverordeningen). De aanpak van de KRW sluit hier goed op aan. De verankering van grondwaterbescherming in het lokale ruimtelijke beleid is nog een punt van zorg. Met het opstellen van gebiedsdossiers komen deze lacunes naar voren en kunnen worden ingevuld.

Toestandbeoordeling

In de Stroomgebiedbeheerplannen is de toestand van grond- en oppervlaktewaterwinningen ten aanzien van artikel 7 beoordeeld.

Ongeveer de helft van de Nederlandse grondwaterwinningen verkeert in een goede toestand. Bij ongeveer een kwart van de winningen is een verslechtering van de grondwaterkwaliteit gesignaleerd, die in de toekomst kan leiden tot overschrijding van de drinkwaternormen. Bij het resterende kwart van de winningen zijn overschrijdingen van de drinkwaternormen in één of meer van de winputten gemeten. Om deze stoffen te verwijderen is de drinkwaterzuivering aangepast.

Bij de innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie zijn overschrijdingen van het BKMW geconstateerd van bestrijdingsmiddelen en bij een enkele winning van PAK. Daarnaast zijn er ‘nieuwe stoffen’ die de inname kunnen beperken.

Maatregelen

Relevante maatregelen uit het KRW-programma zijn vooral gericht op het terugdringen van antropogene belastingen zoals meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zal in de komende planperiode een aandachtstoffenlijst worden opgesteld  en zullen voor alle grond- en oppervlaktewaterwinningen in Nederland gebiedsdossiers worden opgesteld. In een gebiedsdossier worden (potentiële) bedreigingen van de waterkwaliteit in beeld gebracht. Op basis van deze analyse kunnen afspraken worden gemaakt over doelmatige monitoring en beschermingsmaatregelen. De dossiers voor kwetsbare winningen zijn in 2012 gereed, de gebiedsdossiers voor niet-kwetsbare winningen in 2014.

Bijdragen RIVM

Het RIVM heeft het protocol gebiedsdossiers opgesteld en heeft meegewerkt aan het opstellen van landelijke afspraken over de invoering van gebiedsdossiers.

Het RIVM werkt mee aan het opstellen van de aandachtstoffenlijst.

Tenslotte wordt in 2011 een toekomstverkenning uitgevoerd naar de drinkwatervoorziening in 2040. Daarbij wordt aandacht besteed aan de impact van maatschappelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen op de bronnen voor drinkwater.


Home / Onderwerpen / K / Kaderrichtlijn Water (KRW) / Drinkwater doelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu