Ecologische doelen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft het rijk ondersteund bij het opstellen van maatlatten voor de ecologische status van de Nederlandse oppervlaktewateren. Deze maatlatten zijn een middel om ecologische doelen te bepalen.

Watertypologie

watervogelNederland kent meerdere typen wateren waarvoor verschillende ecologische doelstellingen gelden. In een plas leven bijvoorbeeld andere plant- en diersoorten dan in kustwater. Daarom zijn per watertype de ecologische doelen verschillend. Volgens de KRW moet het oppervlaktewater een ‘goede ecologische toestand' (GET) hebben. Deze GET wordt afgeleid van een referentiesituatie bij een specifiek watertype. De GET geldt alleen voor natuurlijke wateren, maar Nederland kent voornamelijk kunstmatige en/of sterk veranderde wateren. Voor niet-natuurlijke wateren moet het ‘Goed Ecologisch Potentieel' (GEP) afgeleid worden. Dit gebeurt aan de hand van de ecologie van natuurlijke watertypen die het meest op de niet-natuurlijke wateren lijken.

Kwaliteitselementen

De biologische kwaliteitselementen die GEP en GET bepalen zijn algen, vegetatie, macrofauna en vissen, en verschillen per watertype. Een aantal aspecten van de kwaliteitselementen is nog niet ingevuld. Om de hiaten in te vullen adviseert het RIVM bijvoorbeeld over GET normen voor nutriënten in alle oppervlaktewateren en GET normen voor de temperatuur van de grote rivieren.

Samenwerking met Universiteit van Amsterdam

In juni 2008 is het Laboratorium voor Ecologische Risicobeoordeling (LER) van het RIVM de samenwerking aangegaan met de afdeling Aquatische Ecologie en Ecotoxicologie (AEE) van de Universiteit van Amsterdam. Het doel van de samenwerking is kennisontwikkeling over ecologische kwaliteitsbeoordeling van water en sediment door gezamelijk promotie- en andere projecten uit te voeren.


Home / Onderwerpen / K / Kaderrichtlijn Water (KRW) / Ecologische doelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu