KRW in het kort

Kort overzicht van de Kaderrichtlijn Water

Internationale afstemming

watervogelOmdat de KRW uniforme eisen stelt aan de Europese landen wordt voorkomen dat vervuiling van een bovenstrooms land een probleem kan gaan vormen in een benedenstrooms land. Landen die binnen een stroomgebied liggen moeten dan ook gezamenlijk een stroomgebiedbeheersplan opstellen.

Oude ‘waterrichtlijnen’

Al voor 2000 bestonden er verschillende Europese richtlijnen die (indirect) invloed hebben op de waterkwaliteit. Voorbeelden zijn de Nitraatrichtlijn, de Zwemwaterrichtlijn, de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Richtlijn Milieukwaliteitseisen Gevaarlijke Stoffen Oppervlaktewateren, en de Richtlijn Behandeling Stedelijk Afvalwater. De KRW integreert deze richtlijnen. Hierdoor zullen geleidelijk enkele van de oude richtlijnen vervallen.

Goede ecologische toestand

De KRW eist dat de ecologische toestand van het oppervlaktewater een goede kwaliteit weerspiegelt. Dit betekent dat in alle Europese wateren de soorten organismen moeten voorkomen die daar in een onverstoorde situatie thuis horen. Deze natuurlijke soortensamenstelling komt in Nederland vrijwel nergens meer voor. De EU verplicht de lidstaten om een goede ecologische toestand voor verschillende watertypen te definiëren. Indien nodig moeten de landen maatregelen treffen om een goede ecologische toestand te bereiken.

Verstorende factoren

De ecologische toestand van het oppervlaktewater is sterk afhankelijk van ingrepen door de mens. De voornaamste verstorende factoren zijn:

  • Lozing van stoffen en afspoeling
  • Onttrekking van water
  • Verandering van het stroombed (kanalisatie, baggerwerkzaamheden, sluizen en dammen)
  • Scheepvaart
  • Koelwaterlozing
  • Visserij

Prioritaire stoffen onder de Kaderrichtlijn Water

Onder de KRW is een aantal (33) prioritaire stoffen gekozen, waarvoor in de Richtlijn Prioritaire Stoffen (richtlijn 2006/398/EC) normen voor oppervlaktewater zijn vastgesteld. Daarnaast zijn lidstaten verplicht om voor andere stoffen die mogelijk een probleem vormen een norm vast te stellen. Die normen moeten gehaald zijn per 2015. Om normoverschrijding te voorkomen zijn de EU lidstaten verplicht maatregelen te treffen.

Het RIVM en de KRW

Het RIVM heeft de Nederlandse overheid geadviseerd in de vertaling van de KRW in landelijk beleid. Dit is gebeurd in overleg met provincies, waterschappen, gemeenten, stakeholders zoals de waterwinbedrijven en onderzoeksinstituten. Het RIVM heeft geadviseerd over maatregelen die genomen kunnen worden, over welke stoffen relevant zijn om een norm voor vast te stellen en hoe hoog die norm dan moet zijn.

Daarnaast adviseert het RIVM overheden van andere landen die willen toetreden tot de Europese Unie, zoals Servië en Turkije over hoe zij om kunnen gaan met de KRW, met name op het gebied van grondwater.


Home / Onderwerpen / K / Kaderrichtlijn Water (KRW) / KRW in het kort

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu