Resultaten

Het landelijk beeld van de Nederlandse grondwaterkwaliteit wordt elke 5 jaar geactualiseerd. Per combinatie van landgebruik en bodemtype worden gemiddelde gehalten (plus betrouwbaarheid) van de geanalyseerde componenten berekend, en veranderingen daarvan. Per regio worden percentages oppervlakte boven de streefwaarde berekend . M.b.v. kriging worden ook kwaliteitsbeelden met een resolutie van 4*4 km gemaakt.

Toestand

Normoverschrijdingen vinden plaats in het ondiepe grondwater (5-15 m diepte) voor:

  • Kalium- en nitraatconcentraties onder landbouw in de zandgebieden door vermesting
  • Sulfaat- en aluminiumconcentraties in de zandgebieden door verzuring
  • Kalium-, ammonium- en fosfaat onder stedelijk gebied op zand door o.a. lekkende riolen

Normoverschrijdingen in het middeldiepe grondwater (15-25 m) zijn er nauwelijks. Zie onderstaande figuur. 

 Grafiek met percentage waarnemingen boven nitraatnorm (50 mg/l)
Nitraat in grondwater onder landbouwarealen in zandgebieden, 1984 - 2006. Weergegeven is het percentage van de waarnemingen dat boven de nitraatnorm van 50 mg/l NO3 ligt.

Significante veranderingen

  • Stijging van de nitraatconcentratie in het centrale zandgebied
  • Stijging van kaliumconcentratie in heel Nederland
  • Daling van de chlorideconcentratie onder landbouw op zand

Voor zware metalen is er nog een te korte reeks waarnemingen om uitspraken te kunnen doen over veranderingen.
De resultaten van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit zijn ook gerapporteerd in het Milieucompendium. Hierin zijn achtergronden, gegevens en figuren te zien van o.a. de nitraat en zware metalen gehalten in de bodem. De grondwaterkwaliteit van Nederland is ook te vinden in DINOloket.

Andere informatie bronnen

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu