Stikstof in slootwater naar grondsoort, per bedrijfstype

Trendplaatjes van de stikstof concentratie in slootwater voor de verschillende grondsoortregio's, uitgesplitst naar bedrijfstype

Trendlijnen zijn beschikbaar voor de verschillende bedrijfstypen per grondsoortregio's:
Klei
Veen
Zand

Trendgrafiek met de stikstofconcentratie (mg/l) in slootwater, Kleiregio, (2003-2011), zomer- en winterperiode

Figuur 1 Gemiddelde opgelost stikstofconcentratie in slootwater in de Kleiregio, gemeten in het winter- en zomerseizoen.

Vanaf 2007 neemt in de winterperiode de opgelost stikstofconcentratie op akkerbouw- en overige bedrijven af, terwijl de opgelost stikstofconcentratie op melkveebedrijven weinig variatie kent.

Trendgrafiek met de stikstofconcentratie (mg/l) in slootwater, Veenregio, (2003-2011), zomer- en winterperiode

Figuur 2 Gemiddelde opgelost stikstofconcentratie in slootwater in de Veenregio, gemeten in het winter- en zomerseizoen.

In de Veenregio liggen de gemiddelde opgelost stikstofconcentraties voor het bedrijfstype Melkvee in de zomerperiode rond 2 mg/l. In de winterperiode is sprake van een geringe afname van stikstof, van 2004 tot 2007, maar in de daarop volgende jaren stijgt de concentratie weer licht tot nagenoeg het niveau van 2005.

 <naar boven>

Trendgrafiek met de stikstofconcentratie (mg/l) in slootwater, Zandregio, (2003-2011), zomer- en winterperiode

Figuur 3 Gemiddelde opgelost stikstofconcentratie in slootwater in de Zandregio, gemeten in het winter- en zomerseizoen. Voor de groep ‘overige’ bedrijven is er door het lage aantal bedrijven maar één meetpunt, in de winter van 2008.

In de Zandregio zijn de gemiddelde concentraties het hoogst bij overige- en akkerbouwbedrijven (voor de categorie ’hokdieren’ zijn onvoldoende bedrijven beschikbaar om uitspraken te doen).
Voor de bedrijfstypen melkvee en akkerbouw is in de winterperiode een dalende trend zichtbaar. In de zomerperiode is er geen verbetering te zien.

<gepubliceerd april 2015, gewijzigd november 2011>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu