Fosfor in uitspoelend water naar grondsoort, per bedrijfstype

Trendplaatjes van de fosforconcentratie in het uitspoelende water voor de verschillende grondsoortregio's, uitgesplitst naar bedrijfstype.

In de onderstaande grafieken  zijn de trendlijnen voor de opgelost fosforconcentratie in het uitspoelende water in de Klei-, Veen- en Zandregio voor de verschillende bedrijfstypen gegeven. Het gemiddelde zoals getoond in deze grafieken wordt beïnvloed door de manier waarop met detectiegrenzen is omgegaan. Omdat meetwaarden met een zeer lage waarde onder de gehanteerde detectiegrens kunnen uitkomen, wordt in die gevallen een nul gebruikt als waarde. Vaak komen de berekende gemiddelden dan ook onder deze grens te liggen. Als meer dan 25% van de bedrijfsgemiddelden onder die detectiegrens liggen, dan wordt het gebied onder de detectiegrens in de grafiek grijs gemarkeerd. De detectiegrens voor deze serie is 0,06 mg P/l. Zie ook databehandeling 2013.

In de Kleiregio (Figuur 1) daalt het gemiddelde van de Akkerbouwbedrijven licht. Het gemiddelde van de categorie Melkveebedrijven laat wel stijgingen en dalingen zien, maar heeft weer ongeveer hetzelfde niveau bereikt als in de eerste jaren van de metingen. De laatste jaren lijkt er weer een lichte afname te zijn. In 2012 is een abrupte stijging zichtbaar in het gemiddelde voor bedrijfstype Overig, gevolgd door een daling in 2013; een nieuw bedrijf met een eenmalige hoge uitschieter is hiervan de oorzaak. Door het kleine aantal bedrijven heeft dit bedrijf veel effect op de concentraties. De Kleiregio blijft sinds de aanvang van de metingen gemiddeld ver onder de grondwaterstreefwaarde voor opgelost fosfor (3,0 mg P/l).

 Figuur 1 Gemiddelde opgelost fosforconcentratie in het uitspoelend water in de Kleiregio, weergegeven per bedrijfstype.

Figuur 1 Gemiddelde opgelost fosforconcentratie in het uitspoelend water in de Kleiregio, weergegeven per bedrijfstype.

Figuur 2 Gemiddelde opgelost fosforconcentratie in het uitspoelend water in de Veenregio, weergegeven per bedrijfstype.

Figuur 2 Gemiddelde opgelost fosforconcentratie in het uitspoelend water in de Veenregio, weergegeven per bedrijfstype.

Figuur 2 toont aan dat het gemiddelde in de Veenregio de streefwaarde voor fosfor (3,0 mg P/l) niet overschrijdt. Sinds de aanvang van de metingen in 1996 lijkt het gemiddelde inmiddels lager te liggen. De tussenliggende variatie is niet duidelijk te verklaren.

Figuur 3 Gemiddelde opgelost fosforconcentraties in het uitspoelend water in de Zandregio, weergegeven per bedrijfstype. Indien het gemiddelde van de bedrijven dicht bij de detectiegrens ligt, wordt het gemiddelde be?nvloed door de manier waarop met detectiegrenzen is omgegaan. Veel van de jaargemiddelden van het bedrijfstype Akkerbouw komen hierdoor onder de detectiegrens van 0,06 mg/l. Dit is weergegeven met een grijs vlak.

Figuur 3 Gemiddelde opgelost fosforconcentraties in het uitspoelend water in de Zandregio, weergegeven per bedrijfstype. Indien het gemiddelde van de bedrijven dicht bij de detectiegrens ligt, wordt het gemiddelde beïnvloed door de manier waarop met detectiegrenzen is omgegaan. Veel van de jaargemiddelden van het bedrijfstype Akkerbouw komen hierdoor onder de detectiegrens van 0,06 mg/l. Dit is weergegeven met een grijs vlak.

De zandregio (Figuur 3) kenmerkt zich door lage jaargemiddelden aan opgelost fosfor. Terwijl in de overige grondsoortregio’s nagenoeg 100% van de deelnemers onder de streefwaarde liggen, wordt voor de zand-(en löss)regio een lagere waarde gehanteerd, namelijk 0,4 mg P/l. Het overgrote deel van de bedrijven voldoet hier ook aan (zie tabel 3). In de Lössregio liggen, behalve in 2002, alle jaargemiddelden beneden de detectiegrens van 0,06 mg P/l. Hiervan wordt geen afbeelding getoond.

 

<december 2016>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu