U bevindt zich op: Home Onderwerpen L Life Cycle Assessment (LCA) Geïntegreerd productbeleid (IPP)

Geïntegreerd productbeleid (IPP)

Life Cycle Assessment (LCA)

Milieuregelgeving over een productontwerp is een onderdeel van het Nederlandse milieubeleid.

Milieuregelgeving en Europees productbeleid

Milieuregelgeving over productontwerp is een onderdeel van het Nederlandse milieubeleid. Op de site van AgentschapNL over ecodesign is te lezen wat die regels inhouden.

Bij de regelgeving moet de overheid rekening houden met het Europese milieubeleid. Over het uitvoeren van het Europese milieubeleid in Nederland heeft het voormalig Ministerie van VROM (tegenwoordig Infrastructuur en Milieu, IenM) een milieuhandboek uitgebracht: het Handboek implementatie milieubeleid EU in Nederland. Dit milieuhandboek kan online worden geraadpleegd.

Europees productbeleid en LCA

Voor productbeleid heeft de EU specifieke richtlijnen opgesteld: Integrated Product Policy (IPP) - in het Nederlands vertaald als geïntegreerd productbeleid. In het Groenboek geïntegreerd productbeleid van de Europese Commissie (EC) staan de beleidsplannen beschreven. Binnen het IPP staat de levenscyclus van producten centraal. Aan LCA wordt een belangrijke rol toebedeeld voor de uitvoering van dit beleid.

In de door de Europese Commissie gepubliceerde samenvatting over IPP worden o.a. de volgende hoofdlijnen genoemd:

  • Producten die schadelijk zijn voor het milieu worden duurder ('De vervuiler betaalt')
  • Producten die aan bepaalde milieu-eisen voldoen krijgen een keurmerk (Europees ecolabel)
  • Milieuvriendelijk ontwerp van producten (ecodesign) wordt gestimuleerd (bijvoorbeeld ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten)
  • Het gebruik van andere beleidsinstrumenten, zoals de Europese instrumenten EMAS en LIFE, wordt gestimuleerd

In het kader van dit laatste punt wordt het gebruik van LCI's en LCA's aanbevolen.

Europees productbeleid en MKB

De rol van IPP voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) is besproken in een vergadering van de Raad van de Europese Unie op 27 oktober 2003. De Raad heeft ten aanzien van het MKB een aantal acties voorgesteld:

  • Het opstellen van richtlijnen voor milieuvriendelijk productontwerp, waarbij de levenscyclus centraal staat.
  • Het publiceren van de positieve ervaringen van MKB's die hun marktaandeel hebben vergroot door de ontwikkeling van schone producten en door het gebruik van vrijwillige IPP-instrumenten.
  • Het registereren van subsidies die negatieve gevolgen hebben voor het milieu.
  • Het inventariseren van economische instrumenten de uitvoering van het IPP kunnen ondersteunen.
  • Het aansluiten bij het Zesde Milieuactieprogramma, onder andere bij de zeven thematische strategieën:

o Luchtverontreiniging
Het mariene milieu
Het duurzame gebruik van grondstoffen
Afvalpreventie en recycling
Het duurzame gebruik van pesticiden
De bodembescherming
Het stedelijk milieu

 

Service

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.