Richtlijn 97/43/Euratom

Richtlijn 97/43/Euratom van de Raad van 30 juni 1997 betreffende de bescherming van personen tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling en tot intrekking van richtlijn 84/466/Euratom

Richtlijn 97/43/Euratom van de Raad van 30 juni 1997 betreffende de bescherming van personen tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling en tot intrekking van Richtlijn 84/466/Euratom (European Commission, 1997). Deze richtlijn, ook wel kortweg "patiëntenrichtlijn" genoemd, is in Nederland in hoofdstuk 6 van het Besluit stralingsbescherming geïmplementeerd. De wettelijke basis voor het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen wordt gegeven door artikel 12.

De tekst van dit artikel staat hieronder, evenals artikel 1 waarnaar verwezen wordt. De volledige tekst van deze en andere Europese wet- en regelgeving is elektronisch beschikbaar via  http://europa.eu.int/eur-lex.

Richtlijn 97/43/Euratom Artikel 12 en Artikel 1

Richtlijn 97/43/Euratom Artikel 12 en Artikel 1

Artikel 12

Ramingen van bevolkingsdoses

De lidstaten zorgen ervoor dat de mate van verspreiding van de ramingen van de individuele doses bij medische blootstellingen als bedoeld in artikel 1, lid 2, wordt bepaald ten behoeve van de bevolking en de relevante referentiegroepen; een en ander geschiedt naar het inzicht van de betrokken lidstaat.

Artikel 1

Doel en werkingssfeer
1. Deze richtlijn vormt een aanvulling op Richtlijn 96/29/EURATOM en stelt de algemene beginselen vast van de stralingsbescherming van personen met betrekking tot de in de leden 2 en 3 genoemde vormen van blootstelling.
2. Deze richtlijn is van toepassing op de volgende medische blootstellingen:
a) de blootstelling van patiënten ten behoeve van hun eigen medische diagnose of behandeling;
b) de blootstelling van personen ten behoeve van bedrijfsgeneeskundige controles;
c) de blootstelling van personen ten behoeve van bevolkingsonderzoeksprogramma's;
d) de blootstelling van gezonde personen of patiënten die vrijwillig deelnemen aan medische of biomedische diagnostische of therapeutische onderzoeksprogramma's; en
e) de blootstelling van personen ten behoeve van medisch-juridische procedures.
3. Deze richtlijn is tevens van toepassing op de blootstelling van personen die willens en wetens (doch niet beroepshalve) behulpzaam zijn bij het ondersteunen en bemoedigen van personen die medische blootstellingen ondergaan.

 


RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu