Biogasopslag

Biogas is een mengsel van gassen dat ontstaat uit de vergisting van mest en andere organische materialen. Opslagen met biogas zijn te vinden bij agrarische bedrijven.

Achtergrondinformatie

Biogas is een mengsel van brandbare en giftige gassen. De productie van biogas uit mest wordt co-vergisting genoemd en vindt plaats in vergisters. Om de productie te vergroten, wordt de mest aangevuld met organische materialen.

Wetgeving

Ten aanzien van externe veiligheid is er geen regelgeving voor de opslag van biogas. Men kan wel te maken krijgen met bepalingen vanuit onder andere de Wet Milieubeheer, de Wet Ruimtelijke Ordening en de Meststoffenwet.

Rekenvoorschriften

In het document "Effect- en risicoafstanden bij de opslag van biogas" wordt aangegeven hoe de effect- en risicoafstanden van biogasopslagen worden berekend. Het gaat om opslagen van 500 tot 20.000 m3 buiten geplaatste tanks. De afstanden die in het document vermeld staan, zijn geen wettelijke normen.

Rekenprogramma

Omdat biogasopslagen niet onder de wetgeving voor de externe veiligheid (zullen) vallen, vervalt de verplichting om te rekenen met SAFETI-NL. Voor de op deze pagina genoemde documenten van het RIVM is echter gerekend met SAFETI-NL versie 6.54.

Overige informatie

Doordat biogasinstallaties steeds groter worden, worden ook de risico's voor de externe veiligheid groter. In het RIVM-rapport "Veiligheid grootschalige productie van biogas. Verkennend onderzoek risico's externe veiligheid." staan aanbevelingen om deze risico’s beter te kunnen beheersen.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu