Format programmabudget onderzoeksproject

Format CIb programmabudget : Onderzoeksproject


TITEL PROJECT


Auteurs


Regio


Aantal woorden:

(Maximaal 4000 woorden)


Versiebeheer

Versie


Datum

Status

Verzendlijst

1. Projectbeschrijving


1.1 Achtergrond en relevantie voor de volksgezondheid

Toeschrijven naar de kernvraag van het onderzoek (maximaal 500 woorden).


1.2 Doelstelling(en) en vraagstelling(en) van het onderzoek

Werk de kernvraag van het onderzoek uit in concrete doelstelling(en).

Vertaal deze in concrete vraagstellingen van het onderzoek.

Vermeld, indien van toepassing, de onderzoekshypothese(n).

Hanteer hierbij het SMART principe: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden.


1.3 Onderzoeksplan (methode, werkwijze en analyseplan)


Kwantitatief onderzoek

Onderzoeksvorm

Onderzoekspopulatie(s)

  • Denk o.a. aan case-definities of in- en exclusiecriteria

Pathogenen en hun diagnostiek

Onderzoeksvariabelen en hun operationalisatie, evt onderzoeksmodel

Poweranalyse

  • Bereken de benodigde omvang van de onderzoekspopulatie

Analyseplan

  • Op welke wijze worden de gegevens geanalyseerd zodat een antwoord op de vraagstelling(en) wordt verkregen? en/of

  • Op welke wijze worden de gegevens geanalyseerd zodat de onderzoekhypothese(n) bevestigd dan wel gefalsifieerd wordt?Kwalitatief onderzoek

Onderzoeksvorm

  • Gebruik van focusgroepen, diepte interviews, observaties ed.

Onderzoekspopulatie(s)

  • Denk o.a. aan reikwijdte, voldoende diversiteit

Onderzoeksvariabelen of te onderzoeken concepten

Analyseplan

  • Op welke wijze worden de gegevens geanalyseerd zodat een antwoord op de vraagstelling(en) verkregen wordt?

1.4 Rapportage en disseminatie resultaten

Beschrijf op welke wijze de onderzoeksresultaten verspreid én gebruikt zullen worden. Denk hierbij aan artikelen in (inter-)nationale tijdschriften, (poster-) presentaties op (inter-)nationale congressen, aanpassen richtlijn, vervolgonderzoek e.d.

Overigens wordt van elk onderzoeksproject een projectverslag en financiële verantwoording verwacht.


1.5 Globaal tijdspad voor de gehele periode

Onderdeel

Jaar/maand

Start – voorbereiding dataverzameling


Dataverzameling


Analyse


Rapportage


Disseminatie resultaten
1.6 Projectstructuur en externe partners

Vermeld hier de betrokken afdelingen/instituten en namen van de onderzoeksmedewerkers, inclusief de externe onderzoekspartners.

Vermeld tevens de overlegstructuur (doel, frequentie en samenstelling overleg).


Voorbeeldweergave projectstructuur

Afbeelding 1

1.7 Relaties met andere projecten

Vermeld relaties met ander onderzoek binnen RIVM, academische werkplaats of daarbuiten.

1.8 Ondersteuning

Beschrijf door welke afdelingen/instituten het project ondersteund wordt. Denk bv aan ondersteuning voor diagnostiek, onderzoeksmethodologie, statistisch advies e.d.


1.9 Risico’s

Noem de meest relevante risico’s voor het welslagen van het project.


2. Planning en begroting

2.1 Product- en Projectplanning

Investeringsoverzicht*


Jaar

Bedrag

[€]

Personeel

2013


Personeel

2014


Subtotaal personeelMateriaal

2013


Materiaal

2014


Subtotaal materiaalDiagnostiekOverige kostenOnvoorzienTotaal*facultatief: weergave andere financieringsbronnen


2.2 Gedetailleerd werkplan en begroting

Detailplanning (voorbeeld)

Functie

Taakomschrijving

Uren

Bedrag

Voorbereiden:

Nader literatuuronderzoek

pilot vragenlijst

deelnemers uitnodigen

afstemmen met andere partijen

Dataverzameling

Data schonen en analyseren

Rapportage

Disseminatie resultaten

Totaal3. Referenties

4. Ondertekening


ProjectleiderDatumHoofd verantwoordelijke eenheid / Projectdirecteur van de regio …DatumDefinitieve versie, juni 2013 9

Home / Onderwerpen / R / Regionale infectieziektebestrijding / Format programmabudget onderzoeksproject

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu