Format programmabudget ontwikkelproject

Format CIb programmabudget : OntwikkelprojectTITEL PROJECT

AuteursRegio


Aantal woorden:

(Maximaal 4000 woorden)


Versiebeheer

Versie


Datum

Status

Verzendlijst

1. Projectbeschrijving


1.1 Achtergrond en relevantie voor de infectieziektebestrijding

Toeschrijven naar het kernprobleem waarop het project gericht is. Welk product of interventie wordt ontwikkeld? Hoe is die keuze tot stand gekomen? Is er een behoeftepeiling of draagvlakmeting verricht? Wat is het gewenste effect (bv qua gedrag, uniformering bestrijding, kwaliteitsverbetering, ketenzorg etc)?

(Maximaal 500 woorden).


1.2 Doelstelling(en) van het project

Beschrijf de concrete doelstelling(en) van het project

Wat is de beoogde mate van implementatie van het product of interventie?


1.3 Projectplan

Op welke wijze wordt het product of interventie ontwikkeld?

Wat is de doelgroep? Is er een doelgroepanalyse gedaan?

Hoe en waar wordt het product of interventie geïmplementeerd?

Wordt het product of interventie en de implementatie ervan geëvalueerd? Op welke wijze?

Denk hierbij aan methodieken, benodigde expertise en medewerking van beoogde gebruikers en andere betrokkenen.


1.4 Verwachte projectresultaten en disseminatie daarvan

Beschrijf de verwachte projectresultaten of -producten en geef aan op welke wijze deze verspreid en gebruikt zullen worden. Hoe wordt gebruik of verdere implementatie ervan geborgd?

Hoe wordt over het project gerapporteerd (bv handleiding, (poster-)presentatie(s), tijdschriftartikel(en))?

Wordt op dit moment al voorzien in een vervolgproject? Zo ja, welk?

Overigens wordt van elk project een projectverslag en financiële verantwoording verwacht.1.5 Globaal tijdspad voor de gehele periode

Onderdeel

Jaar/maand

Start – voorbereiding project


Verzameling projectgegevens


Ontwerpen product / interventie


Uittesten product / interventie


Evaluatie product / implementatie


Borging resultaten


Rapportage


Disseminatie resultaten
1.6 Projectstructuur en externe partners

Vermeld hier de betrokken afdelingen/instituten en namen van de onderzoeksmedewerkers, inclusief de externe projectpartners.

Vermeld tevens de overlegstructuur (doel en frequentie overleg).

Voorbeeldweergave projectstructuur

Afbeelding 1

1.7 Relaties met andere projecten

Vermeld relaties met andere projecten binnen de regio, RIVM, academische werkplaats of daarbuiten.

1.8 Ondersteuning

Beschrijf door welke afdelingen/instituten het project ondersteund wordt. Denk bv aan ondersteuning bij de methodiek, werving van te betrekken personen/instellingen en de implementatie van het product.1.9 Risico’s

Noem de meest relevante risico’s voor het welslagen van het project.2. Planning en begroting

2.1 Product- en Projectplanning

Investeringsoverzicht*


Jaar

Bedrag

[€]

Personeel

2013


Personeel

2014


Subtotaal personeelMateriaal

2013


Materiaal

2014


Subtotaal materiaalOverige kostenOnvoorzienTotaal*facultatief: weergave andere financieringsbronnen


2.2 Gedetailleerd werkplan en begroting

Detailplanning (voorbeeld)

Functie


Taakomschrijving

Uren

Bedrag

Voorbereiden

Verzameling projectgegevens

Ontwerpen product / interventie

Uittesten product / interventie

Evaluatie product / implementatie

Borging resultaten

Rapportage

Disseminatie resultaten

Totaal


3. Referenties


4. Ondertekening


ProjectleiderDatumHoofd verantwoordelijke eenheid / Projectdirecteur van de regio …DatumDefinitief format, juni 2013 7

Home / Onderwerpen / R / Regionale infectieziektebestrijding / Format programmabudget ontwikkelproject

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu