NL Prioritaire stoffen

De Nederlandse prioritaire stoffenlijst omvat stoffen met een risico voor mens en milieu, die de rijksoverheid met voorrang wil aanpakken. Voor de meeste stoffen op de lijst zijn al milieukwaliteitsnormen afgeleid. Voor de overige stoffen worden nog normen afgeleid.

De beschikbare gegevens per stof vindt u rechts via Zoek stof.
Bekijk de totale Nederlandse prioritaire stoffenlijst.

Wettelijk kader

De Nederlandse prioritaire stoffenlijst is opgenomen als bijlage 1 bij de Voortgangsrapportage Milieubeleid voor Nederlandse Prioritaire Stoffen (462Kb). Zie ook de bijbehorende brief aan de Tweede Kamer (99Kb).  
De Nederlandse prioritaire stoffenlijst is relevant voor de uitvoering van het nationale stoffenbeleid op diverse beleidsterreinen. Zo zal de lijst in de toekomst doorwerken in het Milieujaarverslag (MJV) en de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR). Bovendien kan de Nederlandse prioritaire stoffenlijst worden gebruikt bij onderhandelingen over internationale beleidsinstrumenten zoals REACH, KRW en IPPC. Alle minimalisatie-verplichte (MVP) stoffen  (op basis van de NeR) staan op de prioritaire stoffenlijst. Verschillende stoffen staan ook op één of meer internationale stoffenlijsten (zoals van OSPAR,
UNEP , UNECE en KRW). In dat geval gelden de afspraken die in deze internationale kaders zijn gemaakt.


Technische informatie

De oorspronkelijke Nederlandse prioritaire stoffenlijst omvatte 50 prioritaire stoffen die voortkomen uit het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) van 1988. De beleidsdoelen voor het halen van de milieukwaliteitsnormen zijn vastgelegd in het derde nationaal Milieubeleidsplan (NMP3) van 1998. In 2001 is vastgesteld dat voor de meeste van deze 50 stoffen de emissies zodanig zijn afgenomen, dat ze geen of een beperkt milieuprobleem veroorzaken. In 2004 is de lijst aangevuld met 162 stoffen die door hun gevaarseigenschappen reden geven voor 'zeer ernstige zorg'. Met de laatste herziening in het najaar van 2006 zijn onder andere alle persistente organische stoffen (POP's) van UNEP en UNECE, en alle prioritaire OSPAR- en KRW-stoffen op de prioritaire stoffenlijst geplaatst. Deze herziene lijst is in de plaats gekomen van de twee voorgaande versies.

Andere informatiebronnen

  • Nederlandse instituten
  • EU instituten
  • Overige internationale instituten
  • Databases

 

Home / Onderwerpen / R / NL Prioritaire stoffen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu