Populatiebestanden

Populatiebestanden bevatten gegevens over de bevolking in een bepaald gebied en worden gebruikt om het groepsrisico te kunnen berekenen rond risicovolle objecten.

Achtergrondinformatie

Om het groepsrisico te kunnen berekenen, zijn populatiegegevens nodig. Een manier om op een adequate manier populatie te inventariseren, staat beschreven in het rapport "Groepsrisico en het inventariseren van personenaantallen." Informatie over hoe om te gaan met populatie in relatie tot externe veiligheid is te vinden in de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.

Populatiebestanden voor SAFETI-NL, RBM II en CAROLA kunnen gegenereerd worden op www.populatieservice.nl

populatie

Home / Onderwerpen / S / SAFETI-NL / Populatiebestanden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu