Signaleringsoverleg uitbraken van ziekenhuisinfecties webpagina

Het signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR) is een overlegstructuur om uitbraken van antibiotica resistente micro-organismen in ziekenhuizen die een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid (snel) op te merken.

Ziekenhuizen melden uitbraken van resistente bacteriën wanneer de uitbraak de continuïteit van zorg in gevaar brengt, bijvoorbeeld doordat een afdeling gesloten moet worden, of wanneer ondanks ingestelde infectiepreventiemaatregelen de bacterie zich blijft verspreiden en nieuwe besmettingen optreden. Meldingen komen vooral van ziekenhuizen maar ook andere zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, kunnen melden. In het SO-ZI/AMR worden die meldingen vervolgens besproken. De aanwezige deskundigen beoordelen mogelijke consequenties voor (andere) zorginstellingen, risicogroepen in die zorginstellingen en voor de publieke gezondheid. Het SO-ZI/AMR geeft geen beoordeling van de kwaliteit van de maatregelen die het ziekenhuis heeft genomen om de verspreiding van resistente bacteriën binnen de instelling te beperken. Het geeft wel een inschatting van de dreiging voor de publieke gezondheid en kan, wanneer nodig, het ziekenhuis adviseren externe expertise in te schakelen.

Het SO-ZI/AMR vindt plaatst op elke 2e dinsdag van de maand. Deskundigen op het gebied van infectieziekten worden via het Wekelijks overzicht van infectieziektesignalen maandelijks geïnformeerd over de nieuwe gemelde uitbraken in ziekenhuizen en ander zorginstellingen in Nederland.

Het SO-ZI/AMR is gestart in april 2012 en is een gezamenlijk initiatief van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM) en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG). Ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen uitbraken van resistente micro-organismen melden op een besloten gedeelte van de website van de NVMM. Het SO-ZI/AMR wordt ondersteund door een convenant wat ondertekend is door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het RIVM. In het convenant is een eenduidige, multidisciplinaire aanpak van monitoring en bestrijding van uitbraken in ziekenhuizen vastgelegd en hebben de ziekenhuizen onderling afgesproken dat uitbraken die voldoen aan de meldingscriteria gemeld worden bij het SO-ZI/AMR.

Meer informatie is beschikbaar op het publieke gedeelte over melden van uitbraken van de NVMM website. Een overzicht van de actuele meldingen is alleen zichtbaar op het besloten gedeelte van de NVMM website (inlog noodzakelijk).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het SO-ZI/AMR via het contactformulier.

Bekijk hier de brief en nota over het SO-ZI/AMR van Roel Coutinho, de toenmalige directeur  van het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM, aan de Directeur-generaal van de Volksgezondheid (Ministerie van VWS).

 

 

Home / Onderwerpen / S / Signaleringsoverleg uitbraken van ziekenhuisinfecties webpagina

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu