Smogregeling

In de Smogregeling wordt beschreven welke stappen er genomen moeten worden om de bevolking via de radio, televisie, kranten of het internet in te lichten wanneer een informatiedrempel of alarmdrempel voor ozon, fijn stof, SO2 of NO2 wordt overschreden.

De Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu is in juli 2016 in werking getreden via het ontwerpbesluit kwaliteit Leefomgeving. De regeling dient ter implementatie van enkele artikelen van richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa.

Home / Onderwerpen / S / Smog / Smogregeling

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu