Aanvraag gegevens

De resultaten van de voedselconsumptiepeilingen van na 2003 zijn op verschillende manieren in te zien en op te vragen. Op deze pagina vindt u de voorwaarden voor het aanvragen van een kopie van een of meerdere datasets en voor de wijze van rapporteren daarover.

Gebruiksmogelijkheden VCP-gegevens  

De resultaten van de voedselconsumptiepeilingen vanaf 2003 zijn als volgt toegankelijk:

Kopie van bestand 

Voor het uitgebreid benutten van de gegevens van voedselconsumptiepeilingen na 2003 voor vervolgonderzoek voor diverse doeleinden, kan onder voorwaarden het totale gegevensbestand beschikbaar worden gesteld. Deze voorwaarden hebben betrekking op de gegevens van de VCP-ouderen (2010-2012), de VCP-basis (2007-2010), de VCP-Jonge kinderen (2005/2006) en de VCP-Jongvolwassenen (2003). Tot nadere berichtgeving zullen dezelfde voorwaarden van toepassing zijn op andere gegevens die in volgende jaren volgen. Hieronder staat toegelicht onder welke voorwaarden gegevens beschikbaar worden gesteld.

Voorwaarden gebruik bestand

  • Publieke en private organisaties kunnen de gegevens van de VCP gebruiken ten behoeve van bijvoorbeeld onderzoek, voorlichting en onderwijs. Gezien de complexe structuur van de gegevens vergt dit gebruik uitgebreide expertise op het gebied van gegevensbewerking.
  • Door middel van een met redenen omklede aanvraag volgens bijgevoegd formulier kan bij het RIVM een kopie van de gegevens verkregen worden.
  • Ook wanneer een uitvoerende partij van een (private) opdrachtgever al toegang heeft tot de gegevens, moet de opdrachtgever een aanvraag doen voor het gebruik van de gegevens.
  • Het doorgeven en verkopen van de verkregen gegevens aan derden is niet toegestaan.
  • De organisaties dienen hun publicatie(s) met de gegevens in beknopte vorm te rapporteren aan de beheerder (RIVM). Dit dient uiterlijk 10 december van het kalenderjaar waarin de resultaten worden gepubliceerd te geschieden.
  • Om inzicht te hebben in het gebruik van de gegevens stelt het RIVM jaarlijks een overzicht op van door zowel publieke als private organisaties uitgevoerde onderzoeken op basis van de VCP-gegevens.
  • Publicatie van resultaten verkregen met de gegevens, dient in alle gevallen gepaard te gaan met correcte bronvermelding: (bestandsnaam); onderdeel van de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling; uitgevoerd door RIVM, Bilthoven; (contractnummer).

Hoe aanvragen/rapporteren?  

Een kopie van een VCP-bestand kan beschikbaar worden gesteld. Voorwaarden voor gebruik en wijze van aanvraag zijn vermeld in het Aanvraagformulier voor gebruik databestand VCP (zie onderstaande link). Een ondertekend en volledig ingevuld formulier met de reden van aanvraag en doel van gebruik dient bij voorkeur per e-mail te worden verstuurd naar vcp@rivm.nl. Eventueel kan de aanvraag ook schriftelijk worden ingediend bij de beheerder van de VCP-data. Het adres staat vermeld op het aanvraagformulier.

Na het verkrijgen van de gegevens moeten publicaties die zijn gebaseerd op deze VCP-data worden gemeld aan de beheerder van de gegevens, vóór 10 december van het kalenderjaar waarin de publicatie plaatsvindt. Gebruik hiervoor het Rapportageformulier van gebruik databestand VCP (zie onderstaande link).

Home / Onderwerpen / V / Voedselconsumptiepeiling / Aanvraag gegevens

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu