Workshops

Doe mee aan een interactieve workshop of quiz. Kijk naar één van de RIVM-films. Of luister naar een boeiende presentatie.

 

Workshops tijdens de Open dag

 

Overzicht

 

.

Instrumenten voor gebiedsgerichte bestuurlijke afwegingen
Gemeenten en provincies maken afwegingen over de inrichting en het beheer van de ruimte. Het gaat om vraagstukken over wonen, mobiliteit, klimaat, energie en milieu. Veel perspectieven en belangen in een klein land als het onze, maken de bestuurlijke keuzen complex. Daarom zoekt men naar ondersteuning. RIVM laat voorbeelden en instrumenten zien die kunnen helpen bij het maken van de verschillende keuzen. Of onze instrumenten u daadwerkelijk helpen, horen we dan graag.

Windmolens

..

Innovatie draagt bij aan effectieve rampenbestrijding en crisisbeheersing
Bij een ramp zijn snel betrouwbare gegevens nodig om de crisis te beheersen. Samenwerking met andere innovatieve partners is cruciaal om steeds te blijven innoveren. Een demonstratie van de nieuwe pluimradar en meetvliegtuigen toont een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Detectievliegtuigje met jongen

...

Debat over effectief preventiebeleid
Strenge maatregelen en voorzieningen. Dat werkt. Stop maar met voorlichting op scholen. Alleen geld inzetten op wat werkt. Of toch niet? Overtuig in een zinderende debatcompetitie uw tegenstander over wat u belangrijk vindt voor effectief preventiebeleid.

tweede kamer

....

Nanotechnologie
Nanotechnologie ontwikkelt zich razend snel. Het biedt ons talloze mogelijkheden, zoals vuil afwerend en kreukvrij textiel, miniatuurlaboratoria op computerchips, UV filters in zonnebrandmiddelen. Over de mogelijke risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu, is nog veel onduidelijk. Het RIVM draagt bij aan een betere risicobeoordeling door, naast het doen van eigen onderzoek, de wereldwijde ontwikkelingen te signaleren en daarover te informeren en beleidsadvies te geven.

Blauwe nanodeeltjes

.....

Hoe signaleren we infectieziekten in Nederland?
Met prikkelende voorbeelden uit de praktijk, laten we in deze workshop zien hoe we het tijdig signaleren van uitbraken van infectieziekten vormgeven. Hierbij komen de zoönosen, de ziekenhuisinfecties en de antimicrobiële resistentie aan bod.

Ebolavirus

.....
.

KennisQuiz Volksgezondheid en Zorg
Test uw kennis over levensverwachting, vaccinatiegraad en zorggebruik in onze speelse Quiz!

Groep mensen steekt over bij zebrapad

.....
..

Gezonde jeugd en school: Pesten en social media
Gezonde School en Jeugd is ook RIVM! Interactieve workshop over hoe je jongeren kunt betrekken via de sociale media. De Kanjertraining is een interactieve workshop over pesten op school.

Torso van een kind met een t-shirt met de tekst Gezonde school en een blauwe bal in de hand

.....
...

Betrouwbare informatie voor een gezonde en veilige regio
Bij de herverdeling van taken van rijk naar gemeenten en voor de invoering van de nieuwe omgevingswet is het belangrijk dat iedereen beschikt over passende, betrouwbare en consistente informatie. In een interactieve workshop toont RIVM voorbeelden van samenhangende informatiesystemen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Of deze informatie tegemoet komt aan uw wensen, bespreken we graag.

bootje vaart in de gracht

.....
....

Een infectieziekte. Wat nu? Voorlichting aan professionals en burgers
Welke richtlijnen maken we over infectieziekten voor professionals? En hoe geven we hierover voorlichting aan burgers?

handen wassen

.....
.....

Een gezonder Nederland in 2040. Speel mee!
Tussen nu en 2040 zal de levensverwachting verder stijgen, met grote verschillen tussen groepen mensen. Chronische ziekten en zorguitgaven gaan toenemen. Wat betekent dit? Hoe maken we Nederland gezonder? Na een korte presentatie van de belangrijkste resultaten uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) spelen we een spel. Met als doel de gezondheid in Nederland te verbeteren.

Een kind eet een ijsje en op de voorgrond eet grootvader een kroket

.....
.....
.

De resistente bacterie
Aan de hand van een etalagepop zien we waar welke bacteriën op ons lijf zitten. Filmpjes tonen de verspreiding van resistente bacteriën. Resistentie is een ernstige dreiging, maar we kunnen allemaal wat doen om de gevolgen te beperken. Via ‘glowing in the dark’,  krijgt de workshop over hygiëne een spannend tintje.

Resistente bacterie

.....
.....
..

Filmvoorstelling Centrum Gezond Leven
Laat u inspireren door mooie beelden! In een doorlopende voorstelling worden films getoond over het Centrum Gezond Leven.

combinatie van zes foto's

.....
.....
...

Rijksvaccinatieprogramma: vrijwillig maar niet vrijblijvend
Een publiekslezing over het rijksvaccinatieprogramma geïllustreerd door een aangrijpende film over polio: ‘Polio een gevreesde kinderziekte’.

meisje met baby

.....
.....
....

Sociale media monitoring
Wetenschap en techniek kunnen niet meer los gezien worden van emoties en publieke meningen. In deze workshop laten we zien hoe sociale media monitoring een structurele plaats heeft gekregen binnen RIVM.

Logo's van Twitter, Facebook, LinkedIn en Youtube

.....
.....
.....

Infectieziektebestrijding in de toekomst: whole genome sequencing
Met de technologie van ‘whole genome sequencing' worden bacteriesoorten onderzocht, waartegen gevaccineerd is. Ook worden soorten die resistent zijn voor antibiotica zo gemeten. Hierdoor weten we of vaccins nog voldoende beschermen en of antibiotica nog werken. Een vrije inloop presentatie.

Computerscherm met DNA-code

.....
.....
.....
.

Jouw mening telt! Praat mee over onderwerpen waaraan het RIVM werkt
Welke mening hebben burgers en onze overige stakeholders? Door het peilen van publieke percepties wil RIVM communicatie-uitingen beter afstemmen op doelgroepen en het onderlinge vertrouwen tussen alle betrokken partijen vergroten. Laat uw stem horen in deze interactieve workshop!

Paneel met posters van politieke partijen

.....
.....
.....
..

RIVM, ook in uw regio!
Onze regiokantoren spelen een belangrijke rol in de regionale coördinatie van een aantal preventieprogramma’s:  het rijksvaccinatieprogramma, de neonatale hielprikscreening, de zwangere screening en ook in de distributie van de vaccins naar de uitvoerende organisaties.  Doorlopende expositie.

foto van een kindervoetje

.....
.....
.....
...

Effecten 3D printen
De werkzaamheden van het RIVM verschuiven steeds meer van risicobeoordelaar naar risicobeheerser (governance). Belangrijk hierbij is om in een vroeg stadium nadelen en gewenste ontwikkelingsrichtingen van nieuwe technologieën te identificeren en bij te sturen. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van 3D printen op veiligheid, duurzaamheid en gezondheid? Ervaar in onze workshop hoe lastig maar ook hoe belangrijk het is om hier achter te komen.

Afbeelding van een 3D printer met daarop twee geprinte figuren.

.....
.....
.....
....

Burgers en experts werken samen aan een gezonde leefomgeving
Projecten of beleid in de ruimtelijke omgeving, zoals de aanleg van een park of een speeltuin, stadsvernieuwing of openbaar vervoer kunnen invloed hebben op de gezondheid van mensen. Voelen mensen zich veilig? Hoe zit het met de zorgvoorzieningen? Hoe is het openbaar vervoer geregeld? ‘Community Based Health Impact  Assessment’ betrekt de mening van burgers in een uitwisseling met deskundigen en beleidsmakers. Het doel is om met deze informatie systematisch te kijken welke effecten een beleidsplan heeft op de gezondheid van mensen. Positief en negatief. Met het oog op het tijdig bijstellen van beleid. Zo kan gezondheidsschade voorkomen worden. En kunnen de kansen voor verbetering van de gezondheid verzilverd worden.
In deze workshop krijgen de deelnemers een voorproefje. Hoe is het om mee te doen aan een Community Based Health Impact Assessment? En hoe besluit je wat de belangrijke onderwerpen zijn.

Meisjes lopen naar de tram

 

Home / Over RIVM / Organisatie / Workshops

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu