Recent verschenen RIVM rapporten

Datum Titel Nummer
20171120 Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland. 2017-0175
20171117 The intake of contaminants via a diet according to the Dutch Wheel of Five Guidelines 2017-0124
20171110 Cardiovascular and metabolic effects of environmental noise : Systematic evidence review in the framework of the development of the WHO environmental noise guidelines for the European Region 2017-0078
20171110 The National Immunisation Programme in the Netherlands : Surveillance and developments in 2016-2017 2017-0143
20171109 Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017 : Analyse gevoelige ziekenhuizen 2017 2017-0108
20171109 Adviesnotitie doorontwikkeling VWS-monitor 2017-0148
20171106 Toets wettelijke controle affakkelen en afblazen aardgas : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0114
20171106 Grenswaarden voor specifieke vrijgave van natte sludges uit de Nederlandse olie- en gassector en geothermie : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0107
20171106 Grenswaarden voor generieke vrijstelling en vrijgave van radioactief materiaal : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0046
20171106 Processen met natuurlijke radioactiviteit in de niet-nucleaire industrie in Nederland - geactualiseerde basisinformatie : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0042
20171031 Monitoringsrapportage NSL 2017 : Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2017-0156
20171030 Jaarrapportage 2016 : Luchtmeetnet IBP Hilversum 2017-0146
20171030 Verkenning van de microbiologische risico's van mest voor de gezondheid : Op basis van een systematisch literatuuronderzoek 2017-0100
20171027 Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2015 2016-0183
20171020 Eenduidig bepalen van circulariteit in de bouwsector : Milieuprestatie als uitgangspunt 2017-0128
20171019 Indicatorenset voor het stelsel van publieke gezondheidszorg: ontwikkeling compacte set en duiding : achtergrondrapportage 2017-0119
20171017 Milieurisico's van fipronil in mest : Risicobeoordeling voor het toepassen van mest op bodem 2017-0153
20171006 Op weg naar Informatiehuizen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet : Verslag van de coördinatie in 2016 2017-0098
20171005 Gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat : Een inventarisatie 2017-0151
20171003 Geluidmonitor 2016 : Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen 2017-0122
20170927 Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2016 2017-0051
20170926 Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017 2017-0109
20170926 Complicaties van behandelingen van de huid met Energy Based Devices 2017-0049
20170925 Verkenning Signaleringskaart Geluid 2017-0005
20170925 PAS Monitoringsrapportage Stikstof : Stand van zaken 2016 2017-0121
20170921 Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: : Winter 2016/2017 2017-0096
20170915 Water quality standards for PFOA : A proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive 2017-0044
20170914 Indicatorenset voor het stelsel van publieke gezondheidszorg: ontwikkeling compacte set en duiding - samenvatting - 2017-0120
20170914 Waste handling and REACH : Recycling of materials containing SVHCs: daily practice challenges 2016-0159
20170912 National precautionary policies on magnetic fields from power lines in Belgium, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom 2017-0118
20170908 RIVM Centre for Infectious Disease Control : Strategy 2016-2021 2017-0104
20170904 Wat ligt er op ons bord? : Methodologisch achtergrondrapport bij 'Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland' 2017-0064
20170831 Risicoschatting van de toevoeging van Gasodor S-Free aan aardgas 2017-0102
20170824 Een scan van de veiligheid en kwaliteit van onze leefomgeving 2017-0030
20170824 Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014 : Methods and procedures 2016-0051
20170822 Concentratiegrenswaarde voor ZZS in afvalstromen 2017-0099
20170822 Substances of very high concern and the transition to a circular economy : An initial inventory 2017-0071
20170822 REACHing out to the bio-based economy : Perspectives and challenges of EU chemicals legislation 2016-0178
20170815 Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2016), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register 2017-0126
20170810 Fate of plant protection products in soilless cultivations after drip irrigation: measured vs. modelled concentrations : Interpretation of the 2014 experiment with the Substance Emission Model 2016-0063
20170808 Water quality in the Netherlands; status (2012-2015) and trend (1992-2015) : Addendum to report 2016-0019 2017-0050
20170726 PrEP-dossier : Pre-Expositie Profylaxe voor hiv-negatieven in Nederland 2017-0094
20170718 Inventarisatie Screening carbapenemase-producerende bacteriën in dieren en dierlijke producten: is de huidige screening toereikend? 2017-0088
20170714 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2016 2017-0097
20170713 Jaarverslag Bureau REACH 2016 : Grip op chemische stoffen 2017-0007
20170711 State of infectious diseases in the Netherlands, 2016 2017-0029
20170711 Leren van beroepsziekten? Een nieuw perspectief verkend : Verkenningsstudie Storybuilder voor Beroepsziekten 2017-0022
20170707 Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2017 2017-0117
20170707 PFOA measurements in blood : Measurements in serum in residents around DuPont/Chemours in Dordrecht, The Netherlands 2017-0113
20170707 Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015 2017-0039
20170707 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015 2017-0038
20170706 Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening 2017-0041
20170706 Evaluatie signaleringsparameter nieuwe stoffen drinkwaterbeleid 2017-0091
20170706 Schermgebruik en blauw licht : Omvang van blootstelling en relatie met slaap 2017-0106
20170706 Technical evaluation of a potential release of OX513A Aedes aegypti mosquitoes on the island of Saba 2017-0087
20170705 Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen 2017-0058
20170705 Analyse van incidenten bij grote bedrijven met gevaarlijke stoffen 2016-2017 2017-0085
20170704 Interventieradiologie - Inventarisatie van de Nederlandse praktijk met speciale aandacht voor stralingsbescherming van de patiënt 2017-0025
20170703 Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland : Huidige situatie en toekomstverkenning 2017-0063
20170703 Inventarisatie mogelijke risico's antiparasitaire diergeneesmiddelen voor oppervlaktewater en grondwater 2017-0009
20170630 Voedselconsumptie in 2012-2014 vergeleken met de Richtlijnen goede voeding 2015 2017-0095
20170630 Subsidiekader RIVM-CIb 2018 2017-0075
20170629 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2015 2017-0060
20170629 NethMap 2017: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands / MARAN 2017: Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands in 2016 2017-0056
20170629 UV-straling en gezondheid : Probleemveld en kennisbasis bij het RIVM 2017-0074
20170629 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2014 2017-0061
20170629 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2013 2014-0115
20170623 Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016 2017-0003
20170622 Risico-inventarisatie waterspeelplaats Zuiderpret, Den Haag 2017-0059
20170622 Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016 2017-0010
20170620 Personalised medicine : Implementatie in de praktijk en data-infrastructuren 2017-0006
20170616 Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies) : Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen 2017-0062
20170613 Het verloop van de ammoniakconcentratie over 2005-2014 2016-0136
20170609 Validatie van stoomsterilisatoren in de Nederlandse ziekenhuizen : Stand van zaken - reprise 2017-0055
20170602 Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015 2017-0068
20170602 Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013 2017-0043
20170531 Actualisatie kaarten afwegingskader leefomgevingskwaliteit in de Schipholregio 2016-0175
20170531 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2015. : National Inventory Report 2017 2017-0033
20170530 Woningen in Nederland met mogelijk hogere radonconcentraties : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0032
20170530 EU Interlaboratory comparison study food VII (2015) : Detection of Salmonella in whole liquid chicken egg 2016-0042
20170524 Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015) : Addendum bij rapport 2016-0076 2017-0008
20170523 Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater : Uitwerking ten behoeve van generiek en gebiedsspecifiek beleid 2017-0092
20170516 HPV vaccination: Background information for the Dutch Health Council 2017-0020
20170515 Intake assessment of the food additives nitrite (E 249 and E 250) and nitrate (E 251 and E 252) 2016-0208
20170515 Dietary exposure to lead in the Netherlands 2016-0206
20170515 Biomonitoring of lead and cadmium : Preliminary study on the added value for human exposure and effect assessment 2016-0215
20170511 Betekenis resultaten bloedonderzoek PFOA omwonenden DuPont/Chemours 2017-0101
20170511 PFOA-metingen in bloed : Metingen in serum bij omwonenden van DuPont/Chemours te Dordrecht 2017-0077
20170511 PFOA and possible health effects : A review of scientific literature 2017-0086
20170511 Onderzoek naar indicatieve waterkwaliteitsnormen voor stoffen in de GenX-technologie 2017-0045
20170511 Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving 2017-0103
20170509 Meningococcal disease in the Netherlands. : Background information for the Health Council 2017-0031
20170508 Risicoanalyse en risicomanagement van drinkwaterproductie in Nederland 2017-0036
20170424 Informative Inventory Report 2017 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2015 2017-0002
20170420 Modellen referentiekader ambulancezorg 2016 : Ontwikkeling modellen voor DAM, B-vervoer en rijtijden 2015-0190
20170420 Schouw AERIUS-Monitor : Kwaliteit van de data in Monitor (Versie 2014.2 en 2015) voor de PAS 2015-0211
20170413 Multiple stress by repeated use of plant protection products in agricultural areas 2016-0152
20170413 Gezonde leefomgeving, gezonde mensen 2016-0172
20170413 RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding : Strategie 2016-2021 2016-0213
20170411 Natuurlijk Kapitaal en de Omgevingswet : In hoeverre biedt de Omgevingswet handen en voeten om de waarden die de natuur ons biedt goed te beheren en beschermen? 2017-0001
20170409 What is on our plate? : Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands 2017-0024
20170407 Visiedocument gebruik van biobeschikbaarheid in bodembeoordeling : Mogelijkheden voor metalen in bodem en waterbodem 2015-0215
20170407 Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM 2017-0015
20170407 Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) software: maintenance and management 2016 2017-0014
20170406 Rotavirus in the Netherlands : Background information for the Health Council 2017-0021
20170406 Vergelijking van zout-, verzadigd vet- en suikergehalten in voedingsmiddelen tussen 2011 en 2016 : RIVM Herformuleringsmonitor 2016 2017-0011
20170405 Advisering over generieke gegevens-verzameling : Ten behoeve van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 2016-0205
20170405 Omgevingswet: Aanbevelingen voor verdere concretisering kwaliteitscriteria (3 B's) : Kwaliteitseisen in het digitaal stelsel omgevingswet 2016-0091
20170403 Samenhang tussen therapietrouw en kosteneffectiviteit voor geneesmiddelen in Nederland. Een casestudie naar statines en bloeddrukverlagers 2015-0104
20170331 Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden 2016-0199
20170331 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen 2016-0201
20170328 Drijvende krachten van de voedselconsumptie en het voedselaanbod : Achtergrondrapport bij 'Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland.' 2016-0194
20170328 Food consumption in the Netherlands and its determinants : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands.' 2016-0195
20170328 How safe is our food? : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands' 2016-0196
20170328 Health aspects of the Dutch diet : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands 2016-0197
20170328 The environmental sustainability of the Dutch diet : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands 2016-0198
20170323 Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate : Scientific background document 2017-0017
20170317 Regelgeving stoffen in het binnenmilieu : In Nederland en andere EU-landen. Een verkennende studie 2016-0112
20170314 Milieuafwegingen in de geneesmiddelvoorziening 2016-0207
20170309 Interpretatie van metingen van gewasbeschermingsmiddelen in grondwater in Noord- en Oost- Nederland : Vergelijking van metingen met berekeningen 2016-0163
20170309 De 'waterkwaliteitscheck' voor nieuwe en bestaande stedelijk waterconcepten : Het belang van aandacht voor de microbiologische kwaliteit van water in de stad 2017-0012
20170303 Studie 'Seoulvirus in bruine ratten' : Seroprevalentie van hantavirus- en Leptospira-infecties bij muskus- en beverratbestrijders in Nederland en resultaten van gerelateerd onderzoek in bruine ratten 2017-0018
20170302 Een uniform rekenmodel voor spoortrillingen 2016 : Ontwikkelingsmogelijkheden 2016-0209
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland BV : Periode 2015 2016-0157
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG : Periode 2015 2016-0156
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA NV : Periode 2015 2016-0155
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2015 2016-0154
20170227 The 19th EU Interlaboratory comparison study in primary production (2016) : Detection of Salmonella in chicken faeces adhering to boot socks 2016-0044
20170223 Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2014 2016-0182
20170222 Registratie op werkingsmechanisme : Een verkenning naar de mogelijkheden om geneesmiddelen te registreren op werkingsmechanisme 2016-0214
20170216 Addendum to "Electromagnetic Fields in the Irish Context" : Policy Options 2015-0111
20170215 Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate 2017-0016
20170213 Addressing combined effects of chemicals in environmental safety assessment under REACH - A thought starter 2016-0162
20170208 PAS Monitoringsrapportage stikstof Stand van zaken inwerkingtreding PAS en eerste monitoringsronde 2015 2016-0092
20170124 Wat ligt er op ons bord? : Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland 2016-0200
20170124 Vergelijkende humane blootstellingsschatting van ESBL-producerende Escherichia coli via consumptie van vlees 2016-0160
20170119 Tools voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-0204
20170119 Verkenning Beheer Milieuruimte Rijnmond 2016-0116
20170117 Assessing sustainability of residual biomass applications : Finding the optimal solution for a circular economy 2016-0135
20170117 Inventarisatie van gezondheids- en belevingsonderzoeken (1996-2015) : rondom (regionale) luchthavens van nationale betekenis 2016-0101
20170109 Brainstorming opportunities for postmarketing surveillance of chemicals : Workshop report 2016-0169
20161223 ConsExpo Web : Consumer exposure models - Model documentation 2016-0171
20161223 Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers 2016-0131
20161220 Assessment of the product limit for PAHs in rubber articles : The case of shock-absorbing tiles 2016-0184
20161220 Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat 2016-0202
20161215 Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker 2016-0168
20161215 ReCiPe 2016 : A harmonized life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level Report I: Characterization 2016-0104
20161215 The 21st EURL-Salmonella workshop : 9 June 2016, Saint Malo, France 2016-0045
20161212 Zeer Zorgwekkende Stoffen: prioriteringsopties voor beleid 2016-0122
20161212 Evaluation of substances used in the GenX technology by Chemours, Dordrecht 2016-0174
20161209 De waarde van een voedselkeuzelogo voor het voedingsbeleid : Advies van de Onafhankelijke Commissie Voedselkeuzelogo 2016-0144
20161209 Water quality standards based on human fish consumption : Background document for revision of the WFDmethodology 2016-0164
20161208 Tuberculose in Nederland 2015 : Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies 2016-0140
20161207 Maatschappelijke kosten-baten analyse van cognitieve gedragstherapie voor alcohol- en cannabisverslaving 2016-0193
20161202 Staat van Zoönosen 2015 2016-0139
20161130 Een samenhangend beeld van kanker: ziekte, zorg, mens en maatschappij : Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg 2016-0054
20161117 Metingen van stikstofdioxideconcentraties (NO2) met Palmes buisjes. : Periode 2012-2015 2016-0089
20161117 The diet of the Dutch : Results of the first two years of the Dutch National Food Consumption Survey 2012-2016 2016-0082
20161116 The National Immunisation Programme in the Netherlands : Surveillance and developments in 2015-2016 2016-0141
20161116 Isolatiematerialen en gezondheid : Een verkenning 2016-0132
20161115 Evaluatie van de ebolapreparatie in Nederland (2014-2015) 2016-0117
20161109 Kans op overschrijding van wettelijke grenswaarden langs het hoofdwegennet na snelheidsverhogingen in 2016 2016-0165
20161109 Jaarrapportage 2015 : Luchtmeetnet IBP Hilversum 2016-0108
20161108 Monitoringsrapportage NSL 2016 : Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2016-0138
20161108 Future introductions of genetically modified microbial biocontrol agents in the EU : Are current EU legislation and risk assessment fit for purpose? 2016-0057
20161101 Meer dan opsporen : Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie 2016-0166
20161031 Endocrine disrupting chemicals within EU legal frameworks: environmental perspective 2016-0145
20161031 Endocrine disrupting chemicals in the EU legal frameworks : Human health perspective 2016-0137
20161027 The adaptive pathways process: benefits and potential hurdles from a Dutch perspective 2016-0102
20161018 Invloed van veldmethoden op de gemeten waterkwaliteit : Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid 2015-0033
20161017 Risk analysis of particulate contamination in Silimed silicone-based breast implants 2015-0202
20161015 Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2016 2016-0093
20161012 Blood glucose meters : Performance of devices on the Dutch market 2016-0087
20161011 Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen : huidige belasting en mogelijke maatregelen 2016-0083
20161007 Geneesmiddelen en waterkwaliteit 2016-0111
20161006 Permeatie van contaminanten vanuit grondwater door polyethyleen-drinkwaterleidingen : Methodiek voor de beoordeling van risico's voor de drinkwaterkwaliteit 2016-0107
20161004 Zout-, jodium- en kaliuminname 2015 : Voedingsstatusonderzoek bij volwassenen uit Doetinchem 2016-0081
20161003 Social cost-benefit analysis of regulatory policies to reduce alcohol use in The Netherlands : Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen 2016-0065
20161003 Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen 2016-0133
20160930 Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : Soilless cultivations in greenhouses 2015-0128
20160929 Evaluation of the Dutch leaching decision tree with the substances bentazone, MCPA and mecoprop 2015-0095
20160927 Annual report. Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2015/2016 : Surveillance van influenza en andere luchtweginfecties: winter 2015/2016 2016-0071
20160927 Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste, as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register 2016-0055
20160926 Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2015 2016-0085
20160922 Patiëntenperspectief op veilige zorg rondom medicijnen 2016-0078
20160921 Natte koeltorens: registratie, toezicht en handhaving in verband met legionellapreventie 2016-0109
20160920 Evaluatie van het aanbod van online-aanbieders van soa-zelftesten in Nederland 2016-0143
20160916 Agricultural practice and waterquality in the Netherlands: status (2012-2014) and trend (1992-2014) : Monitoring results for Nitrates Directive reporting 2016-0019
20160916 Verkenning samenstelling luiers en incontinentiemateriaal : Potentiële risico's bij recycling 2016-0098
20160915 Analysis of complaints in the Netherlands on Essure® : Health problems following a non-surgical sterilization procedure for women 2016-0061
20160913 Milieurisico's van specifieke stoffen in bunkerolie in zeeschepen: : Onderzoek van de literatuur en de REACH-dossiers 2016-0067
20160912 Risico's van 3D-printen in een consumentenomgeving : Technieken, materialen en producten 2016-0084
20160909 Stralingsniveaumetingen rond het terrein van COVRA N.V. te Borsele in de periode 2011-2014 met het MONET-meetnet 2016-0105
20160909 Handreiking Beoordelingskader Gezondheid en Milieu - veehouderij 2016-0013
20160908 Alternatieve tabaksproducten: harm reduction? : Tabaks- en aanverwante producten die mogelijk minder schadelijk zijn dan sigaretten 2016-0103
20160829 Developments in novel medical products with modern biotechnology and specifically synthetic biology : A quick scan 2016-0056
20160829 Application of personalized medicine : Opportunities and challenges for policy 2015-0177
20160826 EU interlaboratory comparison study primary production XVIII (2015) : Detection of Salmonella in pig faeces 2015-0082
20160819 Geluidmonitor 2015 : Meetprogramma RIVM 2015-2016 ten behoeve van toetsing geluid productie plafonds weg- en rail verkeer 2016-0090
20160815 Risicocommunicatie over stralingsongevallen en de verspreiding van jodiumtabletten 2016-0011
20160721 State of Infectious Diseases in the Netherlands 2015 2016-0069
20160708 Emission of microplastics and potential mitigation measures : Abrasive cleaning agents, paints and tyre wear 2016-0026
20160707 Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2016 2016-0068
20160707 Risk assessment of substances in combined exposures (mixtures) 2015-0189
20160706 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014) : Resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn 2016-0076
20160706 De gezondheidsrisico's van e-sigaretten voor omstanders 2016-0036
20160705 Veehouderij en gezondheid omwonenden 2016-0058
20160705 Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2014 2016-0070
20160705 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014 2016-0052
20160701 Subsidiekader RIVM-CIb 2017 2016-0097
20160701 Advies opdrachtverstrekking bloedonderzoeken neonatale hielprikscreening : Ontwikkelingen en planning 2016-0059
20160701 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2014 : National Inventory Report 2016 2016-0047
20160701 Electromagnetic Fields in the Irish Context 2015-0073
20160630 NethMap 2016: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands in 2015 / MARAN 2016: Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands in 2015 2016-0060
20160630 Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2016 2016-0064
20160630 Milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland 2016-0074
20160630 Ziektelast en kosten van letsel door geweld 2015-0179
20160624 Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2015 2016-0027
20160621 Opties voor een stedenindex voor wegverkeersgeluid : Options for a city index for traffic noise 2016-0021
20160616 Op weg naar integrale bekostiging van de geboortegolf 2016-0031
20160616 Onderzoek naar schatting van landelijk aantal SEH-bezoeken op basis van Letsel Informatie Systeem (LIS) : The validity of the estimates of the national number of visits to Emergency departments on the basis of data from the Injury Surveillance System LIS 2015-0217
20160616 Hergebruik van grondstoffen uit afvalwater : Belemmeringen en oplossingsrichtingen aan de hand van de cases fosfaat en cellulose 2015-0206
20160614 Monitoringsysteem luchtkwaliteit in perspectief : Achtergrondrapport 2014-0150
20160609 Silicone breast implants in the Netherlands : A market surveillance study 2015-0100
20160530 Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen 2015-0183
20160530 Meldingen over een bromtoon : Voorlopige GGD-richtlijn Medische Milieukunde 2016-0014
20160524 Early warning systems to detect new and emerging risks in Europe 2016-0022
20160523 Work-related cancer in the European Union : Size, impact and options for further prevention 2016-0010
20160518 De Staat van Volksgezondheid en Zorg : Kerncijfers voor beleid 2016-0002
20160518 Indicatorenset voor het stelsel van publieke gezondheidszorg : Ontwikkeling eerste proeve en selectie van indicatoren 2016-0046
20160510 Towards balancing the benefits of pharmaceutical care and minimizing its environmental harm : Identification of potential levers in the medicinal product chain 2015-0145
20160509 De voedingsomgeving op scholen : De stand van zaken in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs anno 2015 2016-0006
20160429 Radon-222 in ground water and finished drinking water in the Dutch provinces Overijssel and Limburg : Measuring campaign 2015 2016-0048
20160422 Dietary exposure to polybrominated diphenyl ethers in the Netherlands 2016-0037
20160422 Informative Inventory Report 2016 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2014 2015-0210
20160421 Terugblik RVP 2015 2016-0029
20160420 Verkenning gezondheidsrisico's ultrafijnstof luchtvaart rond Schiphol en voorstel vervolgonderzoek 2016-0050
20160420 Producten op de grensvlakken Warenwet - Wet op de medische hulpmiddelen - Biocidenverordening 2015-0184
20160406 Rode Draden Informatiehuizen 2016-0053
20160404 Preliminary assessment of dietary exposure to 3-MCPD in the Netherlands 2015-0199
20160331 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2013 : National Inventory Report 2015 2015-0188
20160331 Cosmetovigilance in the Netherlands : 2014-2015 2015-0216
20160330 Bestrijding van inheemse muggen in Nederland : Mogelijkheden en uitdagingen 2016-0004
20160329 Preventie in het zorgstelsel: wat kunnen we leren van het buitenland? : Een eerste inventarisatie op basis van interviews met buitenlandse experts en literatuur 2015-0182
20160324 Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden : Locatie: DuPont/Chemours, Dordrecht, Nederland 2016-0049
20160324 National Tuberculosis Control Plan 2016-2020 : Towards elimination 2016-0012
20160323 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland BV : Periode 2014 2016-0041
20160323 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG : Periode 2014 2016-0040
20160323 Contra-expertise op bepalingen van radio-activiteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA NV : Periode 2014 2016-0039
20160323 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2014 2016-0038
20160322 Plastics that contain hazardous substances: recycle or incinerate? 2016-0025
20160321 Nineteenth EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2014) on typing of Salmonella spp. 2015-0081
20160321 Cib-IDS rapportage 2015 2015-0185
20160321 EU Interlaboratory comparison study animal feed III (2014) : Detection of Salmonella in chicken feed 2015-0080
20160310 Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 : Op weg naar eliminatie 2016-0028
20160309 Luisteren naar de digitale patiënt : Verkennende analyse van gesprekken op social media over medicatie en ziekte 2015-0160
20160308 Additieven in Nederlandse tabaksproducten : Trendanalyse gegevens 2010-2014 2015-0201
20160303 Bisphenol A : Part 2. Recommendations for risk management 2015-0192
20160303 Exposure assessment of the food additive titanium dioxide (E 171) based on use levels provided by the industry 2015-0195
20160229 Estimation of the dietary intake of mycotoxins by means of measurements in human urine : The application of toxicokinetic models for the estimation of renal mycotoxin excretion 2015-0213
20160225 Beoordelingskader milieu-effecten schaliegaswinning 2015-0074
20160223 Eiwitkwaliteit en voedselveiligheidsaspecten van nieuwe eiwitbronnen en van hun producttoepassingen 2015-0176
20160218 Milieukwaliteitswaarden voor PFOS : Uitwerking van generieke en gebiedsspecifieke waarden voor het gebied rond Schiphol 2016-0001
20160218 Geluid en Informatie rondom vliegbases Leeuwarden en Volkel : Opties voor monitoring en informatievoorziening 2015-0214
20160216 Onderzoek bij Urenco naar emissies na incident met koolfilter op 27 augustus 2015 2015-0169
20160211 Modelling and Mapping the Impacts of Atmospheric Deposition of Nitrogen and Sulphur : CCE Status Report 2015 2015-0193
20160211 Life Cycle Assessment of two drinking water production schemes 2015-0209
20160208 Gene drives : Beleidssignalering 2015-0196
20160208 Gene drives : Policy report 2016-0023
20160208 Onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van werknemers 2015-0203
20160204 Beleidsdoorlichting geluid : Artikel 20, begroting IenM. De sanering van knelpunten 2015-0096
20160202 Duplicaatvoedingsonderzoek bij kinderen 2014: eerste resultaten : 2015-0170
20160129 Circular economy in the Dutch construction sector : A perspective for the market and government 2016-0024
20160129 Beleidsverkenning circulaire economie in de bouw : Een perspectief voor de markt en overheid 2015-0197
20160125 Diffuse loodverontreiniging in de bodem : Advies voor een gemeenschappelijk beleidskader 2015-0204
20160125 Probabilistic dietary exposure models : Relevant for acute and chronic exposure assessment of adverse chemicals via food 2015-0191
20160125 Description of a nanocosmetics tool for risk assessment 2015-0157
20160119 Signalen van milieugezondheidsrisico's 2014-2015 2015-0114
20160119 Cannabis contaminanten 2015-0205
20160118 A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils 2015-0198
20160115 Prioritisation tool for chemical substances in consumer products 2015-0194
20160115 SimpleBox 4.0 : A multimedia mass balance model for evaluating the fate of chemical substances 2015-0161
20160105 Vrijstelling en vrijgave in richtlijn 2013/59/Euratom 2015-0141