Recent verschenen RIVM rapporten

Datum Titel Nummer
20170718 Inventarisatie Screening carbapenemase-producerende bacteriën in dieren en dierlijke producten: is de huidige screening toereikend? 2017-0088
20170714 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2016 2017-0097
20170713 Jaarverslag Bureau REACH 2016 : Grip op chemische stoffen 2017-0007
20170711 State of infectious diseases in the Netherlands, 2016 2017-0029
20170711 Leren van beroepsziekten? Een nieuw perspectief verkend : Verkenningsstudie Storybuilder voor Beroepsziekten 2017-0022
20170707 Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2017 2017-0117
20170707 PFOA measurements in blood : Measurements in serum in residents around DuPont/Chemours in Dordrecht, The Netherlands 2017-0113
20170707 Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015 2017-0039
20170707 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015 2017-0038
20170706 Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening 2017-0041
20170706 Evaluatie signaleringsparameter nieuwe stoffen drinkwaterbeleid 2017-0091
20170706 Schermgebruik en blauw licht : Omvang van blootstelling en relatie met slaap 2017-0106
20170706 Technical evaluation of a potential release of OX513A Aedes aegypti mosquitoes on the island of Saba 2017-0087
20170705 Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen 2017-0058
20170705 Analyse van incidenten bij grote bedrijven met gevaarlijke stoffen 2016-2017 2017-0085
20170704 Interventieradiologie - Inventarisatie van de Nederlandse praktijk met speciale aandacht voor stralingsbescherming van de patiënt 2017-0025
20170703 Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland : Huidige situatie en toekomstverkenning 2017-0063
20170703 Inventarisatie mogelijke risico's antiparasitaire diergeneesmiddelen voor oppervlaktewater en grondwater 2017-0009
20170630 Voedselconsumptie in 2012-2014 vergeleken met de Richtlijnen goede voeding 2015 2017-0095
20170630 Subsidiekader RIVM-CIb 2018 2017-0075
20170629 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2015 2017-0060
20170629 NethMap 2017: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands / MARAN 2017: Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands in 2016 2017-0056
20170629 UV-straling en gezondheid : Probleemveld en kennisbasis bij het RIVM 2017-0074
20170629 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2014 2017-0061
20170629 Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2013 2014-0115
20170623 Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016 2017-0003
20170622 Risico-inventarisatie waterspeelplaats Zuiderpret, Den Haag 2017-0059
20170622 Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016 2017-0010
20170620 Personalised medicine : Implementatie in de praktijk en data-infrastructuren 2017-0006
20170616 Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies) : Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen 2017-0062
20170613 Het verloop van de ammoniakconcentratie over 2005-2014 2016-0136
20170609 Validatie van stoomsterilisatoren in de Nederlandse ziekenhuizen : Stand van zaken - reprise 2017-0055
20170602 Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015 2017-0068
20170602 Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013 2017-0043
20170531 Actualisatie kaarten afwegingskader leefomgevingskwaliteit in de Schipholregio 2016-0175
20170531 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2015. : National Inventory Report 2017 2017-0033
20170530 Woningen in Nederland met mogelijk hogere radonconcentraties : Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom 2017-0032
20170530 EU Interlaboratory comparison study food VII (2015) : Detection of Salmonella in whole liquid chicken egg 2016-0042
20170524 Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015) : Addendum bij rapport 2016-0076 2017-0008
20170523 Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater : Uitwerking ten behoeve van generiek en gebiedsspecifiek beleid 2017-0092
20170516 HPV vaccination: Background information for the Dutch Health Council 2017-0020
20170515 Intake assessment of the food additives nitrite (E 249 and E 250) and nitrate (E 251 and E 252) 2016-0208
20170515 Dietary exposure to lead in the Netherlands 2016-0206
20170515 Biomonitoring of lead and cadmium : Preliminary study on the added value for human exposure and effect assessment 2016-0215
20170511 Betekenis resultaten bloedonderzoek PFOA omwonenden DuPont/Chemours 2017-0101
20170511 PFOA-metingen in bloed : Metingen in serum bij omwonenden van DuPont/Chemours te Dordrecht 2017-0077
20170511 PFOA and possible health effects : A review of scientific literature 2017-0086
20170511 Onderzoek naar indicatieve waterkwaliteitsnormen voor stoffen in de GenX-technologie 2017-0045
20170511 Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving 2017-0103
20170509 Meningococcal disease in the Netherlands. : Background information for the Health Council 2017-0031
20170508 Risicoanalyse en risicomanagement van drinkwaterproductie in Nederland 2017-0036
20170424 Informative Inventory Report 2017 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2015 2017-0002
20170420 Modellen referentiekader ambulancezorg 2016 : Ontwikkeling modellen voor DAM, B-vervoer en rijtijden 2015-0190
20170420 Schouw AERIUS-Monitor : Kwaliteit van de data in Monitor (Versie 2014.2 en 2015) voor de PAS 2015-0211
20170413 Multiple stress by repeated use of plant protection products in agricultural areas 2016-0152
20170413 Gezonde leefomgeving, gezonde mensen 2016-0172
20170413 RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding : Strategie 2016-2021 2016-0213
20170411 Natuurlijk Kapitaal en de Omgevingswet : In hoeverre biedt de Omgevingswet handen en voeten om de waarden die de natuur ons biedt goed te beheren en beschermen? 2017-0001
20170407 Visiedocument gebruik van biobeschikbaarheid in bodembeoordeling : Mogelijkheden voor metalen in bodem en waterbodem 2015-0215
20170407 Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM 2017-0015
20170407 Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) software: maintenance and management 2016 2017-0014
20170406 Rotavirus in the Netherlands : Background information for the Health Council 2017-0021
20170406 Vergelijking van zout-, verzadigd vet- en suikergehalten in voedingsmiddelen tussen 2011 en 2016 : RIVM Herformuleringsmonitor 2016 2017-0011
20170405 Advisering over generieke gegevens-verzameling : Ten behoeve van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 2016-0205
20170405 Omgevingswet: Aanbevelingen voor verdere concretisering kwaliteitscriteria (3 B's) : Kwaliteitseisen in het digitaal stelsel omgevingswet 2016-0091
20170403 Samenhang tussen therapietrouw en kosteneffectiviteit voor geneesmiddelen in Nederland. Een casestudie naar statines en bloeddrukverlagers 2015-0104
20170331 Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden 2016-0199
20170331 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen 2016-0201
20170328 Drijvende krachten van de voedselconsumptie en het voedselaanbod : Achtergrondrapport bij 'Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland.' 2016-0194
20170328 Food consumption in the Netherlands and its determinants : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands.' 2016-0195
20170328 How safe is our food? : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands' 2016-0196
20170328 Health aspects of the Dutch diet : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands 2016-0197
20170328 The environmental sustainability of the Dutch diet : Background report to 'What is on our plate? Safe, healthy and sustainable diets in the Netherlands 2016-0198
20170323 Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate : Scientific background document 2017-0017
20170317 Regelgeving stoffen in het binnenmilieu : In Nederland en andere EU-landen. Een verkennende studie 2016-0112
20170314 Milieuafwegingen in de geneesmiddelvoorziening 2016-0207
20170309 Interpretatie van metingen van gewasbeschermingsmiddelen in grondwater in Noord- en Oost- Nederland : Vergelijking van metingen met berekeningen 2016-0163
20170309 De 'waterkwaliteitscheck' voor nieuwe en bestaande stedelijk waterconcepten : Het belang van aandacht voor de microbiologische kwaliteit van water in de stad 2017-0012
20170303 Studie 'Seoulvirus in bruine ratten' : Seroprevalentie van hantavirus- en Leptospira-infecties bij muskus- en beverratbestrijders in Nederland en resultaten van gerelateerd onderzoek in bruine ratten 2017-0018
20170302 Een uniform rekenmodel voor spoortrillingen 2016 : Ontwikkelingsmogelijkheden 2016-0209
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland BV : Periode 2015 2016-0157
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG : Periode 2015 2016-0156
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA NV : Periode 2015 2016-0155
20170228 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2015 2016-0154
20170227 The 19th EU Interlaboratory comparison study in primary production (2016) : Detection of Salmonella in chicken faeces adhering to boot socks 2016-0044
20170223 Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2014 2016-0182
20170222 Registratie op werkingsmechanisme : Een verkenning naar de mogelijkheden om geneesmiddelen te registreren op werkingsmechanisme 2016-0214
20170216 Addendum to "Electromagnetic Fields in the Irish Context" : Policy Options 2015-0111
20170215 Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate 2017-0016
20170213 Addressing combined effects of chemicals in environmental safety assessment under REACH - A thought starter 2016-0162
20170208 PAS Monitoringsrapportage stikstof Stand van zaken inwerkingtreding PAS en eerste monitoringsronde 2015 2016-0092
20170124 Wat ligt er op ons bord? : Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland 2016-0200
20170124 Vergelijkende humane blootstellingsschatting van ESBL-producerende Escherichia coli via consumptie van vlees 2016-0160
20170119 Tools voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-0204
20170119 Verkenning Beheer Milieuruimte Rijnmond 2016-0116
20170117 Assessing sustainability of residual biomass applications : Finding the optimal solution for a circular economy 2016-0135
20170117 Inventarisatie van gezondheids- en belevingsonderzoeken (1996-2015) : rondom (regionale) luchthavens van nationale betekenis 2016-0101
20170109 Brainstorming opportunities for postmarketing surveillance of chemicals : Workshop report 2016-0169
20161223 ConsExpo Web : Consumer exposure models - Model documentation 2016-0171
20161223 Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers 2016-0131
20161220 Assessment of the product limit for PAHs in rubber articles : The case of shock-absorbing tiles 2016-0184
20161220 Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat 2016-0202
20161215 Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker 2016-0168
20161215 ReCiPe 2016 : A harmonized life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level Report I: Characterization 2016-0104
20161215 The 21st EURL-Salmonella workshop : 9 June 2016, Saint Malo, France 2016-0045
20161212 Zeer Zorgwekkende Stoffen: prioriteringsopties voor beleid 2016-0122
20161212 Evaluation of substances used in the GenX technology by Chemours, Dordrecht 2016-0174
20161209 De waarde van een voedselkeuzelogo voor het voedingsbeleid : Advies van de Onafhankelijke Commissie Voedselkeuzelogo 2016-0144
20161209 Water quality standards based on human fish consumption : Background document for revision of the WFDmethodology 2016-0164
20161208 Tuberculose in Nederland 2015 : Surveillancerapport inclusief rapportage monitoring van interventies 2016-0140
20161207 Maatschappelijke kosten-baten analyse van cognitieve gedragstherapie voor alcohol- en cannabisverslaving 2016-0193
20161202 Staat van Zoönosen 2015 2016-0139
20161130 Een samenhangend beeld van kanker: ziekte, zorg, mens en maatschappij : Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg 2016-0054
20161117 Metingen van stikstofdioxideconcentraties (NO2) met Palmes buisjes. : Periode 2012-2015 2016-0089
20161117 The diet of the Dutch : Results of the first two years of the Dutch National Food Consumption Survey 2012-2016 2016-0082
20161116 The National Immunisation Programme in the Netherlands : Surveillance and developments in 2015-2016 2016-0141
20161116 Isolatiematerialen en gezondheid : Een verkenning 2016-0132
20161115 Evaluatie van de ebolapreparatie in Nederland (2014-2015) 2016-0117
20161109 Kans op overschrijding van wettelijke grenswaarden langs het hoofdwegennet na snelheidsverhogingen in 2016 2016-0165
20161109 Jaarrapportage 2015 : Luchtmeetnet IBP Hilversum 2016-0108
20161108 Monitoringsrapportage NSL 2016 : Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2016-0138
20161108 Future introductions of genetically modified microbial biocontrol agents in the EU : Are current EU legislation and risk assessment fit for purpose? 2016-0057
20161101 Meer dan opsporen : Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie 2016-0166
20161031 Endocrine disrupting chemicals within EU legal frameworks: environmental perspective 2016-0145
20161031 Endocrine disrupting chemicals in the EU legal frameworks : Human health perspective 2016-0137
20161027 The adaptive pathways process: benefits and potential hurdles from a Dutch perspective 2016-0102
20161018 Invloed van veldmethoden op de gemeten waterkwaliteit : Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid 2015-0033
20161017 Risk analysis of particulate contamination in Silimed silicone-based breast implants 2015-0202
20161015 Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2016 2016-0093
20161012 Blood glucose meters : Performance of devices on the Dutch market 2016-0087
20161011 Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen : huidige belasting en mogelijke maatregelen 2016-0083
20161007 Geneesmiddelen en waterkwaliteit 2016-0111
20161006 Permeatie van contaminanten vanuit grondwater door polyethyleen-drinkwaterleidingen : Methodiek voor de beoordeling van risico's voor de drinkwaterkwaliteit 2016-0107
20161004 Zout-, jodium- en kaliuminname 2015 : Voedingsstatusonderzoek bij volwassenen uit Doetinchem 2016-0081
20161003 Social cost-benefit analysis of regulatory policies to reduce alcohol use in The Netherlands : Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen 2016-0065
20161003 Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen 2016-0133
20160930 Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : Soilless cultivations in greenhouses 2015-0128
20160929 Evaluation of the Dutch leaching decision tree with the substances bentazone, MCPA and mecoprop 2015-0095
20160927 Annual report. Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2015/2016 : Surveillance van influenza en andere luchtweginfecties: winter 2015/2016 2016-0071
20160927 Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste, as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register 2016-0055
20160926 Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2015 2016-0085
20160922 Patiëntenperspectief op veilige zorg rondom medicijnen 2016-0078
20160921 Natte koeltorens: registratie, toezicht en handhaving in verband met legionellapreventie 2016-0109
20160920 Evaluatie van het aanbod van online-aanbieders van soa-zelftesten in Nederland 2016-0143
20160916 Agricultural practice and waterquality in the Netherlands: status (2012-2014) and trend (1992-2014) : Monitoring results for Nitrates Directive reporting 2016-0019
20160916 Verkenning samenstelling luiers en incontinentiemateriaal : Potentiële risico's bij recycling 2016-0098
20160915 Analysis of complaints in the Netherlands on Essure® : Health problems following a non-surgical sterilization procedure for women 2016-0061
20160913 Milieurisico's van specifieke stoffen in bunkerolie in zeeschepen: : Onderzoek van de literatuur en de REACH-dossiers 2016-0067
20160912 Risico's van 3D-printen in een consumentenomgeving : Technieken, materialen en producten 2016-0084
20160909 Stralingsniveaumetingen rond het terrein van COVRA N.V. te Borsele in de periode 2011-2014 met het MONET-meetnet 2016-0105
20160909 Handreiking Beoordelingskader Gezondheid en Milieu - veehouderij 2016-0013
20160908 Alternatieve tabaksproducten: harm reduction? : Tabaks- en aanverwante producten die mogelijk minder schadelijk zijn dan sigaretten 2016-0103
20160829 Developments in novel medical products with modern biotechnology and specifically synthetic biology : A quick scan 2016-0056
20160829 Application of personalized medicine : Opportunities and challenges for policy 2015-0177
20160826 EU interlaboratory comparison study primary production XVIII (2015) : Detection of Salmonella in pig faeces 2015-0082
20160819 Geluidmonitor 2015 : Meetprogramma RIVM 2015-2016 ten behoeve van toetsing geluid productie plafonds weg- en rail verkeer 2016-0090
20160815 Risicocommunicatie over stralingsongevallen en de verspreiding van jodiumtabletten 2016-0011
20160721 State of Infectious Diseases in the Netherlands 2015 2016-0069
20160708 Emission of microplastics and potential mitigation measures : Abrasive cleaning agents, paints and tyre wear 2016-0026
20160707 Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2016 2016-0068
20160707 Risk assessment of substances in combined exposures (mixtures) 2015-0189
20160706 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014) : Resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn 2016-0076
20160706 De gezondheidsrisico's van e-sigaretten voor omstanders 2016-0036
20160705 Veehouderij en gezondheid omwonenden 2016-0058
20160705 Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2014 2016-0070
20160705 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014 2016-0052
20160701 Subsidiekader RIVM-CIb 2017 2016-0097
20160701 Advies opdrachtverstrekking bloedonderzoeken neonatale hielprikscreening : Ontwikkelingen en planning 2016-0059
20160701 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2014 : National Inventory Report 2016 2016-0047
20160701 Electromagnetic Fields in the Irish Context 2015-0073
20160630 NethMap 2016: Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands / MARAN 2016: Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands in 2015 2016-0060
20160630 Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland : Verslagjaar 2016 2016-0064
20160630 Milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland 2016-0074
20160630 Ziektelast en kosten van letsel door geweld 2015-0179
20160624 Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2015 2016-0027
20160621 Opties voor een stedenindex voor wegverkeersgeluid : Options for a city index for traffic noise 2016-0021
20160616 Op weg naar integrale bekostiging van de geboortegolf 2016-0031
20160616 Onderzoek naar schatting van landelijk aantal SEH-bezoeken op basis van Letsel Informatie Systeem (LIS) : The validity of the estimates of the national number of visits to Emergency departments on the basis of data from the Injury Surveillance System LIS 2015-0217
20160616 Hergebruik van grondstoffen uit afvalwater : Belemmeringen en oplossingsrichtingen aan de hand van de cases fosfaat en cellulose 2015-0206
20160614 Monitoringsysteem luchtkwaliteit in perspectief : Achtergrondrapport 2014-0150
20160609 Silicone breast implants in the Netherlands : A market surveillance study 2015-0100
20160530 Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen 2015-0183
20160530 Meldingen over een bromtoon : Voorlopige GGD-richtlijn Medische Milieukunde 2016-0014
20160524 Early warning systems to detect new and emerging risks in Europe 2016-0022
20160523 Work-related cancer in the European Union : Size, impact and options for further prevention 2016-0010
20160518 De Staat van Volksgezondheid en Zorg : Kerncijfers voor beleid 2016-0002
20160518 Indicatorenset voor het stelsel van publieke gezondheidszorg : Ontwikkeling eerste proeve en selectie van indicatoren 2016-0046
20160510 Towards balancing the benefits of pharmaceutical care and minimizing its environmental harm : Identification of potential levers in the medicinal product chain 2015-0145
20160509 De voedingsomgeving op scholen : De stand van zaken in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs anno 2015 2016-0006
20160429 Radon-222 in ground water and finished drinking water in the Dutch provinces Overijssel and Limburg : Measuring campaign 2015 2016-0048
20160422 Dietary exposure to polybrominated diphenyl ethers in the Netherlands 2016-0037
20160422 Informative Inventory Report 2016 : Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2014 2015-0210
20160421 Terugblik RVP 2015 2016-0029
20160420 Verkenning gezondheidsrisico's ultrafijnstof luchtvaart rond Schiphol en voorstel vervolgonderzoek 2016-0050
20160420 Producten op de grensvlakken Warenwet - Wet op de medische hulpmiddelen - Biocidenverordening 2015-0184
20160406 Rode Draden Informatiehuizen 2016-0053
20160404 Preliminary assessment of dietary exposure to 3-MCPD in the Netherlands 2015-0199
20160331 Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2013 : National Inventory Report 2015 2015-0188
20160331 Cosmetovigilance in the Netherlands : 2014-2015 2015-0216
20160330 Bestrijding van inheemse muggen in Nederland : Mogelijkheden en uitdagingen 2016-0004
20160329 Preventie in het zorgstelsel: wat kunnen we leren van het buitenland? : Een eerste inventarisatie op basis van interviews met buitenlandse experts en literatuur 2015-0182
20160324 Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden : Locatie: DuPont/Chemours, Dordrecht, Nederland 2016-0049
20160324 National Tuberculosis Control Plan 2016-2020 : Towards elimination 2016-0012
20160323 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland BV : Periode 2014 2016-0041
20160323 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG : Periode 2014 2016-0040
20160323 Contra-expertise op bepalingen van radio-activiteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA NV : Periode 2014 2016-0039
20160323 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele : Periode 2014 2016-0038
20160322 Plastics that contain hazardous substances: recycle or incinerate? 2016-0025
20160321 Nineteenth EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2014) on typing of Salmonella spp. 2015-0081
20160321 Cib-IDS rapportage 2015 2015-0185
20160321 EU Interlaboratory comparison study animal feed III (2014) : Detection of Salmonella in chicken feed 2015-0080
20160310 Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 : Op weg naar eliminatie 2016-0028
20160309 Luisteren naar de digitale patiënt : Verkennende analyse van gesprekken op social media over medicatie en ziekte 2015-0160
20160308 Additieven in Nederlandse tabaksproducten : Trendanalyse gegevens 2010-2014 2015-0201
20160303 Bisphenol A : Part 2. Recommendations for risk management 2015-0192
20160303 Exposure assessment of the food additive titanium dioxide (E 171) based on use levels provided by the industry 2015-0195
20160229 Estimation of the dietary intake of mycotoxins by means of measurements in human urine : The application of toxicokinetic models for the estimation of renal mycotoxin excretion 2015-0213
20160225 Beoordelingskader milieu-effecten schaliegaswinning 2015-0074
20160223 Eiwitkwaliteit en voedselveiligheidsaspecten van nieuwe eiwitbronnen en van hun producttoepassingen 2015-0176
20160218 Milieukwaliteitswaarden voor PFOS : Uitwerking van generieke en gebiedsspecifieke waarden voor het gebied rond Schiphol 2016-0001
20160218 Geluid en Informatie rondom vliegbases Leeuwarden en Volkel : Opties voor monitoring en informatievoorziening 2015-0214
20160216 Onderzoek bij Urenco naar emissies na incident met koolfilter op 27 augustus 2015 2015-0169
20160211 Modelling and Mapping the Impacts of Atmospheric Deposition of Nitrogen and Sulphur : CCE Status Report 2015 2015-0193
20160211 Life Cycle Assessment of two drinking water production schemes 2015-0209
20160208 Gene drives : Beleidssignalering 2015-0196
20160208 Gene drives : Policy report 2016-0023
20160208 Onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van werknemers 2015-0203
20160204 Beleidsdoorlichting geluid : Artikel 20, begroting IenM. De sanering van knelpunten 2015-0096
20160202 Duplicaatvoedingsonderzoek bij kinderen 2014: eerste resultaten : 2015-0170
20160129 Circular economy in the Dutch construction sector : A perspective for the market and government 2016-0024
20160129 Beleidsverkenning circulaire economie in de bouw : Een perspectief voor de markt en overheid 2015-0197
20160125 Diffuse loodverontreiniging in de bodem : Advies voor een gemeenschappelijk beleidskader 2015-0204
20160125 Probabilistic dietary exposure models : Relevant for acute and chronic exposure assessment of adverse chemicals via food 2015-0191
20160125 Description of a nanocosmetics tool for risk assessment 2015-0157
20160119 Signalen van milieugezondheidsrisico's 2014-2015 2015-0114
20160119 Cannabis contaminanten 2015-0205
20160118 A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils 2015-0198
20160115 Prioritisation tool for chemical substances in consumer products 2015-0194
20160115 SimpleBox 4.0 : A multimedia mass balance model for evaluating the fate of chemical substances 2015-0161
20160105 Vrijstelling en vrijgave in richtlijn 2013/59/Euratom 2015-0141