RIVM_Logo_Engels

Advise concerning sampling with respect to investigations on residues and microbiological contaminants in the frame-work of meat inspection and surveillanceprogrammes

Advies inzake bemonstering in het kader van EG-onderzoek op residuen en microbiologische contaminanten in slachtdieren en vlees

Publiekssamenvatting

N.a.v. een verzoek door de Veterinair Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid om advies m.b.t. de statistische benadering v.d. monstername t.b.v. het onderzoek naar het voorkomen van residuen en ongewenste microbiologische agentia in slachtdieren en vlees is een reeds eerder gepubliceerde analyse betreffende de vereiste randvoorwaarden, waaraan voldaan moet zijn bij een statistische benadering van bemonsteringsproblematiek, verder uitgewerkt. Gelet op de vaak onregelmatige en meestal onbekende verdeling van de gezochte agentia over de te onderzoeken populatie is een exact statistische benadering principieel niet mogelijk. Aan de hand van een drietal voorbeelden (chlooramfenicol, diethylstilbestrol en Trichinella) wordt geillustreerd dat het voldoen aan de overige door de statistiek gestelde randvoorwaarden toch van fundamenteel belang is om een verantwoord onderzoekprogramma op te stellen. De uiteindelijke vorm zal gebaseerd moeten worden op dat wat aanvaardbaar en haalbaar is en niet op statistische gronden.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Advise concerning sampling with respect to investigations on residues and microbiological contaminants in the frame-work of meat inspection and surveillanceprogrammes

RIVM Committed to health and sustainability
Menu