RIVM_Logo_Engels

The effect of groundwater level changes on crop production and natural values

Het effect van veranderingen in de grondwaterstand op landbouwopbrengsten en natuurwaarden. Deelrapport 2. Van het project Allocatie bronnen van watervoorziening fase 2a

Publiekssamenvatting

Een beschrijving wordt gegeven van de methoden die zijn toegepast om de in geld uit te drukken gevolgen voor de gewasproduktie van een winning van grondwater te bepalen. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van grondwaterwinning op de hoedanigheid van natuur en landschap. Variabelen in de empirische relatie tussen de verandering van de langjarig gemiddelde gewasproduktie en de grondwaterstand zijn het bodemgebruik, de bodemgesteldheid en de gemiddeld hoogste en laagste stand van het grondwater. Deze gegevens zijn geschat en in kaart gebracht voor het gebied van West-Noord-Brabant. Voor de effecten van een winning op natuur en landschap is aangesloten bij de opvattingen van de CoGroWa Werkgroep Ecogrowa en de werkgroep WBL van de Landinrichtingsdienst. Deze opvattingen zijn gebaseerd op een bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) in ontwikkeling zijnde methodiek. Aangegeven is hoe deze methodiek gebruikt kan worden in het project Allocatie bronnen van watervoorziening.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / The effect of groundwater level changes on crop production and natural values

RIVM Committed to health and sustainability
Menu