RIVM_Logo_Engels

Organochlorine pesticides in human fat from Noord-Brabant, Friesland and Overijssel

Publiekssamenvatting

Ten behoeve van epidemiologisch onderzoek, gestart in verband met de geconstateerde bodemverontreiniging met hexachloorcyclohexaan (HCH)-isomeren in Twente, zijn 103 monsters humaan vetweefsel onderzocht op het voorkomen van deze isomeren. De monsters waren afkomstig van obductie-onderzoek, uitgevoerd in Twente, Noord-Brabant en Friesland. De laatstgenoemde twee gebieden dienden als controlegebied. In de monsters zijn ook bepalingen verricht van enige andere organochloorbestrijdingsmiddelen, n.l. hexachloorbenzeen (HCB), dieldrin, heptachloorepoxide en het DDT-complex (p,p'-DDE, TDE, o,p'-DDT en p,p'-DDT). De gevonden gehalten zullen verder verwerkt worden door het Bureau Epidemiologie.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Organochlorine pesticides in human fat from Noord-Brabant, Friesland and Overijssel

RIVM Committed to health and sustainability
Menu