RIVM_Logo_Engels

Investigation and evaluation of hydrogeological surveying methods of sediments overlying salt formations

Publiekssamenvatting

Het onderzoek "Inventarisatie en evaluatie van hydrogeologische verkenningsmethoden" maakt deel uit van de eerste fase van het programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Het rapport geeft een overzicht van de beschikbare methoden om de geohydrologische gegevens te kunnen bepalen, die relevant zijn voor de veiligheidsstudie in het kader van de opberging van radioactief afval. Er zijn vijf methoden besproken die bij veldonderzoek van belang zijn: putproeven, boorgatmetingen, monstername bodemmateriaal, bemonstering van grondwater en in-situ metingen. Uit de beperkingen van de methoden en de vereiste betrouwbaarheid van de metingen valt af te leiden dat bestaande boringen onvoldoende geschikt zijn om relevante gegevens voor de veiligheidsstudies te leveren.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / Investigation and evaluation of hydrogeological surveying methods of sediments overlying salt formations

RIVM Committed to health and sustainability
Menu