RIVM_Logo_Engels

The relevance of measurements of orthophosphate and total phosphorous in the Netherlands Precipitation Chemistry Network

Publiekssamenvatting

Gegevens over het voorkomen van orthofosfaat en totaal forfor in regenwater in Nederland zijn geevalueerd. Het blijkt op grond van resultaten verkregen met open regenvangers dat er een gradient in de natte depositie van orthofosfaat optreedt. De hoogste concentraties komen voor in zuidwest Nederland en rond Rotterdam (0,7-1,0 mumol PO-4 1-1 ; depositie 16-24 mg P m-2 j-1). De gemeten waarden zijn echter een overschatting van de werkelijk optredende concentraties en deposities, omdat met open regenvangers ook een deel van de droge depositie wordt bemonsterd. Een meer realistische schatting van de gemiddelde concentratie, gebaseerd op waarnemingen met wet-only vangers, lijkt 0,1-0,2 mumol PO-4 1-1. Op grond van vergelijkende metingen wordt geschat dat orthofosfaat mogelijk 50% van het totaal fosfor in regenwater uitmaakt. Ten opzichte van andere fluxen van fosfor naar de bodem en het zoete oppervlaktewater is de natte fosfaatflux gering, mogelijk minder dan 1%. Onbekend is nog de bijdrage van de droge depositie ; het is echter zeer wel mogelijk dat deze bijdrage hoger is dan die van de natte depositie. Vanwege hoge additionele apparatuurkosten wordt de meting van totaal fosfor in regenwater op dit moment als niet relevant gezien.

Synopsis

Abstract not available
 

Home / Documents and publications / The relevance of measurements of orthophosphate and total phosphorous in the Netherlands Precipitation Chemistry Network

RIVM Committed to health and sustainability
Menu