RIVM_Logo_Engels

Analysis of Acid Volatile Sulfide and Simultaneously Extracted Metals in sediment and soil

Publiekssamenvatting

Ter ondersteuning bij Integrale Normstelling (INS) wordt in het project ECOROUTING onderzoek uitgevoerd naar de toepasbaarheid van het evenwichtspartitieconcept bij de harmonisatie van milieukwaliteitsdoelstellingen voor de compartimenten bodem en sediment. Het onderzoek beperkt zich tot de bestudering van het fysisch-chemisch gedrag van zware metalen onder veldcondities. Hiervoor is in samenwerking met de opdrachtgever en een klankbordgroep een meetprogramma samengesteld. Een onderdeel van dit meetprogramma is een inventarisatie van Acid Volatile Sulfide (AVS) en Simultaneously Extracted Metals (SEM) gehalten in nederlandse mariene en zoetwatersedimenten. Daartoe moest eerst een meetprocedure ontwikkeld worden, waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan. De op het RIVM ontwikkelde meetmethodiek voor de analyse van AVS/SEM gehalten in sediment en bodem is een modificatie van de procedure zoals beschreven door Allen et al. (Environ. Toxicol. Chem., 12 (1993) 1441). Bij de ontwikkeling is speciale aandacht besteed aan het bewaken van de kwaliteit van de analyse, zodat de metingen kunnen worden uitgevoerd onder het kwaliteitskeurmerk GLP. Reductie van chemisch afval werd gerealiseerd door het gebruik van kleinere volumina t.o.v. de oorspronkelijke methode. Voor de verwerking van de data is een spreadsheet ontwikkeld, die het AVS- en SEM-gehalte en de SEM/AVS ratio inclusief standaarddeviatie automatisch uitrekent na invoer van alle basisgegevens. De meetprocedure is zeer gevoelig met een onderste analysegrens van 0,04 notmol AVS per gram droge stof. Aangezien de methodiek met ingebouwde kwaliteitscontrolemomenten nogal bewerkelijk is, is de analyse per monster vrij kostbaar. De huidige opstelling is niet geschikt voor de analyse van grote aantallen monsters.Het rapport wordt afgesloten met een beknopte presentatie van (lopend) onderzoek, waarbij de analyse van AVS en SEM in sediment en bodem centraal staat.

Synopsis

In 1992, the project "Equilibrium Partitioning" was initiated in order to evaluate the applicability of the equilibrium partitioning concept and the use of partition coefficients for the derivation of soil and sediment nuality criteria. This project is meant to support the setting of "Integrated environmental quality objectives". From a pilot study, it was suggested that the available amount of sulfide for the precipitation of heavy metals in anoxic sediments (Acid Volatile Sulfide) may be an important parameter in estimating the potential toxicity of a series of heavy metals for benthic organisms. However, knowledge about Acid Volatile Sulfide levels in Dutch marine and freshwater sediments were absent. The present report describes the development of an analytical procedure to determine Acid Volatile Sulfide and Simultaneously Extracted Metals in sediment and soils. Measured field data are included to illustrate the benefit of such a method in current research activities of the institute.
 

Home / Documents and publications / Analysis of Acid Volatile Sulfide and Simultaneously Extracted Metals in sediment and soil

RIVM Committed to health and sustainability
Menu