RIVM_Logo_Engels

Monitoring activities in 1995 in the Dutch Air Quality Monitoring Network

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de meetactiviteiten in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Dit meetnet valt onder de verantwoordelijkheid van het Laboratorium voor Luchtonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene.Een overzicht van de locaties wordt per component gegeven, samen met een kaartje waarop de ligging van de locaties is aangegeven. De overzichten betreffen: gasvormige componenten [CO, NOx, O3, SO2, NH3, VOC], aerosolen e.d. [metalen, verzurende stoffen, zwarte rook, fijn stof (PM10)], chemische samenstelling van neerslag [o.a. verzurende stoffen, metalen], overige meetactiviteiten [windrichting/snelheid, metingen t.b.v. het internationale ECE/EMEP-project, fluoride accumulatie].

Synopsis

This report presents an overview of monitoring activities in the framework of the Dutch National Air Quality Monitoring Network. The network is one of the responsibilities of the Laboratory for Air Research of the National Institute of Public Health and Environmental Protection. Surveys of the monitoring stations per component are provided, together with maps of their locations. Overviews are presented for gaseous components [CO, NOx, O3, SO2, NH3, Volatile Organic Components (VOC)], aerosols etc. [metals, acidifying components, particulate matter (PM10)], chemical composition of precipitation [a.o. acidifying components, metals], other monitoring activities [wind speed, wind direction, measurements for ECE/EMEP, fluoride accumulation].
 

Home / Documents and publications / Monitoring activities in 1995 in the Dutch Air Quality Monitoring Network

RIVM Committed to health and sustainability
Menu