RIVM_Logo_Engels

Effects of physicochemical processes on bioavailability and microbiological conversion of priority pollutants bound to soil fractions

Publiekssamenvatting

Dit is een verslag van een orienterende studie bij aanvang van het onderzoek naar de effecten van fysisch-chemische processen op de biobeschikbaarheid en microbiologische omzetting van aan grondfracties gebonden prioritaire afvalstoffen. Organische, hydrofobe bodemverontreinigingen (zoals bijvoorbeeld polycyclische aromatische koolwaterstoffen) kunnen interacties vertonen met bodembestanddelen (mineralen, organische stof), waardoor het gedrag van deze stoffen in het milieucompartiment bodem en daarmee het risico van blootstelling, beinvloed wordt. In verschillende onderzoeken zijn zowel fysisch-chemische processen (sorptie, massatransport) als biodegradatie van deze stoffen bestudeerd in reele bodemsystemen. Resultaten uit deze studies zijn niet eenduidig te interpreteren als gevolg van de heterogeniteit van deze systemen en worden veelal beschreven door middel van fenomenologische modellen, waardoor extrapolatie van resultaten naar andere systemen niet mogelijk is. Teneinde de relevante processen te kunnen modelleren en te kwantificeren zal in het huidige onderzoek gebruik gemaakt worden van goed gedefinieerde modelsystemen. Voor dit onderzoek is een werkplan met tijdschema opgesteld. Deze studie maakt deel uit van een onderzoeksproject van de Landbouw Universiteit Wageningen (LUW) in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM).

Synopsis

This report presents the results of a literature study at the start of research on the effects of physicochemical processes on the bioavailability and microbiological conversion of priority pollutants bound to soil fractions. Organic, hydrofobic soil contaminants (for instance polycyclic aromatic hydrocarbons) can interact with soil constituents (minerals, organic matter), by which the behaviour of these compounds in the enviromental compartment soil and thereby the exposure risk, is affected. In several studies, physicochemical processes (sorption, mass transfer) as well as biodegradation of these compounds have been studied in real soil systems. Results from these studies cannot be interpreted unequivocally, due to the heterogenity of these systems and are often described by phenomenological models, by which extrapolation of these results to other systems is not possible. In order to model and quantify the relevant processes, well defined modelsystems will be used in the current research project. For this project, a work-scheme and a time-schedule is drawn up. This study is part of a research project of the Agricultural University Wageningen (LUW) in co-operation with the National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM).
 

Home / Documents and publications / Effects of physicochemical processes on bioavailability and microbiological conversion of priority pollutants bound to soil fractions

RIVM Committed to health and sustainability
Menu