RIVM_Logo_Engels

SusClime: a simulation game on population and development in a resource- and climate-constrained two-country world

SusClime: een simulatiespel over bevolking en ontwikkeling in een bronnen- en klimaat-beperkte 2 landen-wereld

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt het simulatiespel SusClime geintroduceerd als een manier om de lange-termijn toekomst te verkennen. De modelwereld van SusClime is een eenvoudige wereld met twee kapitaalvoorraden, een die goederen produceert (goods producing capital) en een die aan mensen diensten verleent waaronder consumpties (population capital). De vereiste energie wordt geleverd door twee kapitaalvoorraden, waarvan er een is gebaseerd op olie (carbon energy) en een hernieuwde bron (alternative). Investeringen in energiebesparing verminderen de energievraag. De belangrijke beslissingen in het spel betreffen investeringen, namelijk, de verdeling van geproduceerde goederen over deze vijf kapitaalvoorraden. Bovendien kunnen de twee landen olie verhandelen en leningen sluiten. De uitdaging is om door de demografische transitie heen te geraken door de welvaart per persoon te doen toenemen en om de overgang te maken van olie naar vernieuwbare energiebronnen. Dit laatste is van belang om te verhinderen dat de economie negatieve gevolgen ondervindt van klimaatverandering als gevolg van stijgende CO2-concentraties. Na de beschrijving van het spel volgen enkele suggestie om systematisch experimenten te doen en op die wijze een beter begrip te krijgen van de manieren waarop culturele waarden de waarneming van mensen en hun gedrag inzake aspecten van duurzame ontwikkeling beinvloeden.

Synopsis

In this paper we introduce simulation-gaming as a tool to explore long-term futures. The modelworld of SusClime is a simple world with two capital stocks, one producing goods (goods producing capital) and one providing services including consumption (population capital) for the people. The necessary energy is deliverd by two capital stocks, one based on oil (carbon-energy) and one on renewable energy (alternative). Investments in energy efficiency bring down the required energy. The important decisions in the game are about investments, that is, the allocation of the goods produced among these five capital stocks. Moreover, the two countries can trade oil and make loans. The major challenge is to go through the demographic transition by increasing the welfare per person and to make the transition from oil to renewable energy. The latter is needed to avoid negative impacts on the economy due to rising CO2-concentrations. After the description of the game, some suggestions for systematic experiments are made as a way to gain a better understanding about how cultural bias affects people's perception and behaviour with regard to aspects of the quest for sustainable development.
 

Home / Documents and publications / SusClime: a simulation game on population and development in a resource- and climate-constrained two-country world

RIVM Committed to health and sustainability
Menu