RIVM_Logo_Engels

The Multi Annual Measurement Programme Air 1995-1998

Het Meerjaren Meetprogramma Lucht 1995-1998

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden de meetactiviteiten in het luchtcompartiment besproken in het perspectief van beleidsontwikkeling, beleidsthema's, beleidsvragen, regelgeving en rapportages over de milieukwaliteit (o.a. Milieubalans). De meetactiviteiten betreffen zowel de systematische activiteiten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit als andersoortige meetactiviteiten. De toetsing van de activiteiten aan eisen en vragen leidt tot de definitie van een zestigtal actiepunten. Als afsluiting wordt in het rapport een indicatieve prioriteitsstelling verbonden aan de actiepunten ; deze prioriteitsstelling is mede bedoeld voor de definitie van vervolgactiviteiten. Als prioritair zijn de volgende activiteiten aangemerkt: evaluatie en optimalisatie van de regionale meetnetconfiguraties voor ozon, stikstofoxiden en zwaveldioxide, evaluatie van de meetstrategieen voor ammoniak en de chemische samenstelling van neerslag, verbetering van de apparatuur voor de monsterneming van vluchtige organische componenten, onderzoek naar het gebruik van zwarte rook als indicator voor PAK, flexibilisering van de meetactiviteiten, verbetering en uitbreiding van de (technische) informatie over de meetactiviteiten.

Synopsis

This report describes the measurement activities in ambient air in the framework of policy-making, policy themes, policy questions, legislation and reports on environmental quality (for instance the Environmental Balance). The measurement activities concern the systematic activities in the Dutch National Air Quality Monitoring Network as well as other measurement activities. Comparing the activities with demands and questions leads to the definition of about sixty action items. The report concludes with an indicative priority setting for the action items. This priority setting is supposed to serve as a guidance for the definition of future activities. The following activities have been defined as priorities: evaluation and optimization of the regional network configurations for ozone, nitrogen oxides and sulphur dioxide, evaluation of the measurement strategies for ammonia and the chemical composition of precipitation, improvement of the instruments for the sampling of volatile organic components, research into the use of black smoke as an indicator for PAH, flexibilization of the measurement activities and improvement and enhancement of the (technical) information on measurement activities.
 

Home / Documents and publications / The Multi Annual Measurement Programme Air 1995-1998

RIVM Committed to health and sustainability
Menu