RIVM_Logo_Engels

Pricing policy effects on traffic and transport

Effecten van prijsbeleid op verkeer en vervoer

Publiekssamenvatting

De aandacht voor prijsbeleid in Nederland en de Europese Unie is recentelijk toegenomen. Dit rapport geeft een overzicht van Nederlandse en internationale literatuur over de effecten van prijsbeleid op verkeer en vervoer. De aangegeven effecten worden onderscheiden naar verschillende vormen van prijsbeleid (prijsbeleid gericht op vaste kosten, op variabele kosten, subsidies en variabilisatie) en naar verschillende voertuigcategorieen (auto, vracht- en bestelauto, luchtvaart, scheepvaart , openbaar vervoer en mobiele werktuigen). De mogelijke effecten van prijsmaatregelen op het voertuigbezit, -gebruik, brandstofverbruik en emissies worden aangegeven. In de literatuur is veel bekend over de effecten van prijsmaatregelen op autobezit en -gebruik, met name is veel onderzoek verricht naar de mogelijke invloed van brandstofprijsverhogingen op het autobezit en -gebruik. Minder is bekend over de effecten van andere prijsinstrumenten. De prijsmaatregelen waar veel onderzoek naar is verricht, geven een brede range van effecten aan. Twee belangrijke verklarende factoren hiervoor zijn: de termijn waarop de effecten betrekking hebben en de invloed van het inkomensniveau. Geconcludeerd wordt dat de effecten van prijsmaatregelen afhankelijk zijn van de context waarbinnen het beleid wordt gevoerd en waarbinnen de vraag naar verkeer en vervoer tot stand komt.

Synopsis

Recently attention for pricing policy in the Netherlands and in the European Union has increased. The report gives a review of Dutch and international literature on effects of pricing measures for traffic and transport. A review is given of different types of pricing measures per vehicle category (e.g. car, lorry, aircraft, shipping, public transport, mobile equipment). Possible effects of pricing measures on vehicle ownership, vehicle use, fuel use and emissions are given. Much research has been done on effects of pricing measures on car ownership and car use , specially on effects of fuel price changes. Less is known about the effects of other pricing instruments. Some of the pricing measures give a wide range of possible effects. Two important explaining factors are: the time horizon and the level of income. Concluded is that price elasticities depend on the context in which the pricing measures are taken and in which the demand for transport develops.
 

Home / Documents and publications / Pricing policy effects on traffic and transport

RIVM Committed to health and sustainability
Menu