RIVM_Logo_Engels

Short term toxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAC) in flounder (Platichthys flesus): preliminary experiments with benzo[a]pyrene en 7,12-dimethylbenz[a]anthracene

Kortdurende toxiciteit van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in de bot (Platichthys flesus): orienterende studies met benzo[a]pyreen en 7,12-dimethylbenz[a]anthraceen

Publiekssamenvatting

Dit rapport beschrijft een aantal pilot studies waarin de bot (Platichthys flesus) onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden kortdurend werd blootgesteld aan twee PAK's, te weten benzo[a]pyreen (BaP) en 7,12-dimethylbenz[a]anthraceen (DMBA). Blootstelling vond plaats met hoge concentraties in de waterfase of via injectie in de lichaamsholte. Effecten op uiterlijk en gedrag werden geregistreerd. Met behulp van histopathologisch onderzoek werd een inventarisatie gemaakt van de effecten op diverse organen waaronder kieuwen, thymus, hepatopancreas, maagdarmkanaal, pro- en mesonephros, milt, ovaria of testikels. Hierbij werd tevens gekeken naar inductie van het enzym cytochroom P450 1A1 (CYP 1A1) als maat voor de biotransformatie van de PAKþs en de vorming van biologisch actieve metabolieten. Blootstelling van de botten aan de PAK's resulteerde ondanks de hoge concentraties in de waterfase niet in sterke effecten. Slechts een geringe toename van immunoreactiviteit voor CYP 1A1 in levercellen van geinjecteerde botten werd geconstateerd. De bot blijkt dus bij deze experimentele opzet weinig gevoelig voor PAK's te zijn. Daarom spelen de PAK's mogelijk een weinig belangrijke rol bij het ontstaan van ziektes bij botten in het veld.

Synopsis

In this report 5 pilot studies on short term exposure of flounder (Platichthys flesus) to benzo[a]pyrene (BaP) and 7,12-dimehtylbenz[a]anthracene (DMBA) under controlled laboratory conditions are described. Exposure took place with high concentrations through the water-phase and by intraperitoneal injection. Effects on behaviour and exterior were checked, and the histopathological effects on gills, thymus, hepatopancreas, digestive tract, pro- and mesonephros, spleen, and ovary or testicles were investigated. We also looked for the induction of the enzyme cytochrome P450 1A1 (CYP 1A1) as a measure for the biotransformation of PAH's and the formation of biologically active metabolites. Exposure of flounder to the PAH's did not result in striking effects in spite of the high concentrations. Only a slight increase in immunoreactivity for CYP 1A1 in hepatocytes of the injected animals was noted. Flounder appears to be not very sensitive to PAHs under the used experimental conditions. Therefore PAHs may not play a very important role in the induction of diseases in flounder as seen in the field.
 

Home / Documents and publications / Short term toxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAC) in flounder (Platichthys flesus): preliminary experiments with benzo[a]pyrene en 7,12-dimethylbenz[a]anthracene

RIVM Committed to health and sustainability
Menu